27 ส.ค. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “มัคคุเทศก์ภาษาจีน” ในงาน “วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผลงานการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

 1. นายพีรพงศ์ ศรีบุญ
 2. นายประดิษฐ์ ปัญญาสูง
 3. นางสาวจิรดา บุญมาก
 4. นางสาวอินทุอร ฤกษ์ใหญ่
 5. นางสาวธันวาพร สำโรงแสง

คุณครูผู้ควบคุมทีม

 1. นายธีรศักดิ์ ชูแก้ว
 2. นางสาวนาฎสินี โพธิสาร
 3. นางสาวทัศสิณา ธรรมโคตร

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

 1. นางสาวนันทิกานต์ ญาติปลื้ม
 2. นายรชต ศรีชัย
 3. นางสาวฐิติมา ไกรษี
 4. นางสาวปราณปรียา ส่งเสริม
 5. นางสาวสุกัญญา ลาเลิศ

คุณครูผู้ควบคุมทีม

 1. นางสาววาทินี สุรนารถ
 2. นางสาวณัฐธิดา ทุมทอง
 3. นางสาวสริตา แก้วโสภา

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

 1. นางสาวพิมพ์อร ห่อทรัพย์
 2. นางสาวบุญฑวรรณ นัยนิตย์
 3. นางสาวรำไพพรรณ ชูพุทธพงษ์
 4. นางสาวศานันทิณี นามวงศ์
 5. นางสาวเอวิตรา สุขส่ง

คุณครูผู้ควบคุมทีม

 1. นางสาวเกศินี บรรจง
 2. นางภัคศรัณญ์ กัลปพฤกษ์
 3. นางสาวภัทรานิศฐ์ กาละพัฒน์

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading