4 ก.ย. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นกิจกกรรมการส่งเสริมความรู้และสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา

ประมวลภาพกิจกรรม