8 ก.ย. 2563 งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการตรวจสุขภาพครูและบุคลากร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพครูและบุคลากรให้เป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยมีคณะครูและบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างพร้อมเพรียง

ประมวลภาพกิจกรรม