1 ต.ค. 2563 งานแนะแนว โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการอบรมขยายเพื่อนที่ปรึกษาเครือข่ายแกนนำ (YC : Youth Counselor) “วัยรุ่นพลังใหม่ ใส่ใจสุขภาพจิต” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม