1 วิชาเลือกเพิ่มเติม ภ2 ปี2563

เว็บไซต์ลงทะเบียน : http://reg.ssk.ac.th/
หมายเหตุ :
– ระบบเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 27 – 29 ต.ค. 2563 เท่านัั้น ***
– ลืมรหัสผ่านติดต่อห้อง GPA