1 พ.ย. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC : (Professional Learning Community) และการวางแผนระบบการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่” ได้รับเกียรติจาก ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นประธานในพิธี และมอบโล่รางวัลให้กับคณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศที่มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading