เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
ร่วมกับ Google Classroom เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล วิชาวิทยาการข้อมูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจ

Loading