ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา 2564

*** เลื่อนการสอบทุกอย่างออกไปจนกว่าโรงเรียนจะประกาศวันสอบล่าสุด ***

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศรับสมัคร-2564-ปกติ

หมายเหตุ
– นักเรียน ม.3 สตรีสิริเกศเดิมที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ไม่ต้องยื่นออนไลน์ โรงเรียนจะดำเนินการสมัครให้ หากต้องการเปลี่ยนโครงสร้าง ติดต่อวิขาการ ตามหมายเลขในประกาศฉบับนี้ >> ประกาศชื่อนักเรียนที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ >> https://docs.google.com/…/1YH0LUD0URoebAPyC2PWu…/edit…
– นักเรียน ม.3 สตรีสิริเกศ ที่คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ดำเนินการสมัครและส่งเอกสารด้วยตนเอง โดยเลือกประเภทเป็นนักเรียนทั่วไป
* หากนักเรียนสตรีสิริเกศเดิมมีข้อสงสัยหรือรายชื่อตกหล่นให้สอบทางที่ เบอร์โทรศัพท์ 08 98476216
กรณีมีปัญหาในการส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์รับสมัคร นักเรียนสามารถจัดส่งหลักฐานการสมัครได้อีก 2 เส้นทาง คือ
1. อีเมล์ academic@ssk.ac.th โดยให้ระบุข้อความในอีเมล์ ชื่อนักเรียนที่สมัครเรียน ระดับชั้นที่สมัคร พร้อมแนบเอกสารการสมัครตามประกาศของโรงเรียน
2. ไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารตามประกาศโรงเรียน จัดส่งมาที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เลขที่ 879 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โดยโรงเรียนจะรับเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 28 เมษายน 2564 นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
ส่งเอกสารเพิ่มเติม ทางอีเมล์ academic@ssk.ac.th ระบุว่า ส่งเอกสารเพิ่มเติม ชื่อนักเรียน ระดับชั้น ประเภทที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ(ถ้าได้แล้ว) แจ้งรายละเอียด ส่งเอกสารอะไรเพิ่มเติมอะไรบ้าง
ตรวจสอบข้อมูลการส่งเอกสาร/เลขที่นั่งสอบ
ระบบสารสนเทศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> https://datastudio.google.com/s/nVTwmsQbBqA
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> https://datastudio.google.com/s/h4Xn1bzGQXM

เว็บไซต์ยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อด้วยระบบออนไลน์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

 

เว็บไซต์สำหรับยื่นความจำนง/ส่งเอกสารการสมัครเรียน : http://admission.ssk.ac.th

————————————————————————————————————————————————————————————–

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ

 1. ศึกษาคู่มือการสมัครระบบออนไลน์ และตรวจสอบปฏิทินการสมัครให้เข้าใจ
 2. ยื่นความจำนงผ่านเว็บไซต์ http://admission.ssk.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564 (ยกเว้นผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 เมษายน 2564)
  1. นักเรียนที่สมัคร ม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ให้ตรวจสอบเงื่อนไขพื้นที่การให้บริการ รายละเอียดต่างๆให้เข้าใจ
  2. นักเรียนที่สมัคร ระดับชั้น ม.4 ให้ตรวจสอบประเภทการสมัครก่อนบันทึกข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดประเภท ดังนี้
   1. นักเรียน จบ ม.3 สตรีสิริเกศ ที่ผ่านการประเมินศักยภาพ (ตามประกาศวิชาการเท่านั้น)
   2. นักเรียน จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่น และ นักเรียน จบ ม.3 สตรีสิริเกศ ที่ไม่ผ่านการประเมินศักยภาพ (ตามประกาศวิชาการ)
   3. ความสามารถพิเศษ
   4. เงื่อนไขพิเศษ
 3. ดำเนินการกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จัดเก็บข้อมูล และแนบหลักฐานการสมัครในเมนูแก้ไขใบสมัคร/ส่งหลักฐาน ให้เรียบร้อย
 4. กำหนดการสอบคัดเลือก วันรายงานตัว และวันมอบตัว ตามประกาศโรงเรียน

เอกสารการรับสมัคร ได้แก่

  1. แบบยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564
   • ไปที่เว็บไซต์ http://admission.ssk.ac.th แล้วให้พิมพ์เป็นเอกสารหรือ Download ออกมาประกอบการยื่นสมัคร

ตัวอย่างแบบยื่นความจำนงออนไลน์

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง)
  4. สำเนาใบ ปพ. 1 หรือ ปพ.7
  5. สำหรับนักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถพิเศษ เช่น เกียรติบัตรความสามารถพิเศษประเภทนั้นๆ

———— ไม่ใช้คะแนน O-NET ในการสอบเข้าศึกษาต่อ ————

โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หากโรงเรียนตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงกับที่สมัคร หรือ เป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดตามกฎหมาย

ตัวอย่างเอกสาร

ข้อควรระวัง
***** ก่อนนำส่งหลักฐานให้ตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนและรับรองสำเนาแล้วหรือไม่ มีผู้สมัครบางส่วนส่งเอกสารมาไม่ครบตามจำนวนที่โรงเรียนกำหนด


แผนผังโรงเรียน