เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์โอลิมปิกของนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย นางสุพัตรา ไชยโชติ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

บทคัดย่อ-สุพัตรา

Loading