เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการสอนบูรณาการสื่อด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน
Digital Content Integrated Learning Management System : DILMS Model
เรื่อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โดย

นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

บทคัดย่อวิจัยDILMS_นิธินันท์

Loading