ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา 2564

01 - ประกาศ
02 - แนบท้ายประกาศโครงสร้าง 1
03 - แนบท้ายสำรองโครงสร้าง 1
04 - แนบท้ายประกาศโครงสร้าง 2
05 - แนบท้ายสำรองโครงสร้าง 2
 • คลิกที่เอกสาร เพื่อเปลี่ยนหน้า
 • เรียงตามลำดับตามผู้สอบเข้าได้ แยกตามประเภทการสมัคร
 • ผู้สอบได้ลำดับสำรอง ถ้ามีผู้สละสิทธิ์ ไม่มารายงานตัว โรงเรียนจะประสานกลับไปยังผู้ได้ลำดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว

คำแนะนำ

 1. ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อศึกษาประกาศให้เข้าใจ
 2. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ไปรายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ตามวันที่ เวลา สถานที่ ที่ประกาศในบัญชีแนบท้าย เท่านั้น
 3. ให้เตรียมเอกสารชุดมอบ >> Download และเงินบำรุงการศึกษามาในวันรายงานและมอบตัวตามประกาศให้ครบถ้วน
 4. นักเรียนที่ไม่ไปมอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกลำดับสำรองต่อไป
หมายเหตุ
 • ผู้ปกครองและนักเรียนเมื่อมาถึงโรงเรียนต้องผ่านการคัดกรองโรคติดต่อก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน
 • ผู้ปกครองและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองและนักเรียนนำพาหนะเข้ามาจอดในบริเวณโรงเรียน
 • เอกสารชุดมอบตัว หากไม่สะดวกในการพิมพ์ สามารถรับได้ที่โต๊ะรายงานตัว ในวันรายงานตัว/มอบตัว
จ่ายเงินห้องปกติ64

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา

1. พิมพ์แบบชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ >> http://schoolbilling.dev31.in.th/sbssk/Pages/printreportpayinforstudent.aspx หรือสแกน QRcode ที่รายละเอียดการชำระเงิน

2. กรอก เลข 13 หลักของนักเรียน เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินออกมา หมายเหตุ ยังไม่ได้จัดห้องเรียน ห้องที่ปรากฏเป็นห้องชั่วคราว

3. นำใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ไปชำระเงิน ได้ 3 ช่องทาง คือ

3.1 ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย
3.2 ชำระผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร
3.3 ชำระเงินสด

4. นำหลักฐานการชำระเงินแจ้งกับกรรมการรับเอกสาร


แผนผังโรงเรียน-มอบตัว64

Loading