วันที่ 19 ก.พ. 2558 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมกาญจน์สิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยนายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2557
2. ร่างประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื่องการรับนักเรียนชั้น ม.1, 4 ปีการศึกษา 2558
3. ร่างหลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2558
4. ร่างประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนชั้น ม. 1, 4 ปีการศึกษา 2558
5. ร่างประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
6. การเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาประจำปี การศึกษา 2558

Loading