Project 14 : นำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา (New Normal Education) ในรูปแบบ On-site Online และ On demand
Website IPST Proj14 : https://proj14.ipst.ac.th
YouTube IPST Proj14 : https://youtube.com/c/IPSTProj14
+ เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
– เผยแพร่ผ่านหลายช่องทางเพื่อตอบสนองต่อความสามารถในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
+ กำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
– การเรียนรู้จะไม่จำกัดแค่อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไปบทเรียนออนไลน์จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของและกำหนดการเรียนรู้ของตัวเอง
+ เน้นความเข้าใจ เชื่อมโยงชีวิตจริง
– วีดิทัศน์การสอนเน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง สสวท. ที่เน้นความเข้าใจแนวคิคหลักที่เชื่อมโยงไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง
+ ตรงตามหลักสูตร
– พัฒนาขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) และหนังสือเรียน สสวท.

Loading