แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564
คำชี้แจงในการตอบแบบสำรวจ
1. แบบสำรวจนี้มีจำนวน 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลประเภทการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับมือถือ / อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ส่วนที่ 4 ข้อมูลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนใช้เรียนออนไลน์
2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากนักเรียนกรอกไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ จะถือว่าสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ให้ระบุข้อมูลใดๆ ต้องระบุให้ชัดเจน เช่น ชื่อ นามสกุล (ห้ามพิมพ์ – จะถือว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์)
3. นักเรียนตอบแบบสำรวจได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยการเข้าระบบไปตอบต้องใช้อีเมลนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศเท่านั้น (stdxxxxx@ssk.ac.th)
4. แบบสำรวจนี้รับข้อมูลถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น. เท่านั้น

Loading