ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องเรียนพิเศษ
1. ห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) รับจำนวน 30 คน
2. ห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) รับจำนวน 30 คน
3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส.) รับจำนวน 36 คน
4. ห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Excellent Science Mathematics and Technology : ESMT) รับจำนวน 36 คน

วันรับสมัคร : วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565

วันสอบ : วันที่ 6 มีนาคม 2565

ห้องเรียนพิเศษ วคทส. และ ESMT
เวลา 09.00 – 11.00 น. วิชาคณิตศาสตร์
เวลา 13.00 – 15.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP
เวลา 09.00 – 11.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และการออกเสียงภาษาอังกฤษ

สถานที่สอบ : รอประกาศจากโรงเรียน

ประกาศผลการสอบ รายงานตัวและมอบตัว : วันที่ 12 มีนาคม 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ
เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ของโครงการห้องเรียนพิเศษ
3.มีความตั้งใจเข้าศึกษาในหลักสูตรโครงสร้างห้องเรียนพิเศษ และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายขณะที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเรียน
4.สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนและรายละเอียดของโครงการห้องเรียนพิเศษ

รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียด ดังนี้

1. ห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) และห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ หรือสมัครแบบออนไลน์ที่ URL : https://shorturl.at/uBLW5 หรือ QR Code

2. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส.) และห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Excellent Science Mathematics and Technology : ESMT) ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร 6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ หรือสมัครแบบออนไลน์ที่ URL : https://shorturl.at/uBLW5 หรือ QR Code

หมายเหตุ กรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์ สามารถส่งเอกสารได้ 2 ทาง ดังนี้
1.กรณีเลือกส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้สำเนาเอกสารหลักฐานการสมัคร ส่งทางไปรษณีย์
จ่าหน้าซองส่งถึง 879 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 (วงเล็บมุมซองระบุชื่อห้องเรียนที่สมัคร) โดยยึดตราไปรษณีย์วันสมัครสอบวันสุดท้าย 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นสำคัญ

2.กรณีเลือกอัพโหลดในเว็บสมัครสอบ ให้สำเนาเอกสารการสมัครตามรายละเอียดการส่งเอกสารแนบมาในเว็บไซต์สมัครสอบข้างต้น

หลักฐานการสมัครสอบ รายละเอียดดังนี้
1.ใบสมัครของโรงเรียนสตรีสิริเกศที่เขียนและติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว >> Download : shorturl.at/nsNT2
2. สำเนาทะเบียนของนักเรียน 1 แผ่น
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา 1 แผ่น
4. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา 1 แผ่น
5. สำเนาระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ป.6 หรือระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ป.6 ที่มีผลการเรียนระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ปีการศึกษา 2564 (ด้านหน้าและด้านหลัง)
6.รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

หมายเหตุ กรณียื่นสมัครด้วยตนเอง สามารถรับใบสมัครได้ที่สถานที่รับสมัคร