โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศรับห้องเรียนปกติ ม.4 ปีการศึกษา 2565

 

เว็บไซต์ยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อด้วยระบบออนไลน์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

 

เว็บไซต์สำหรับยื่นความจำนง/ส่งเอกสารการสมัครเรียน : http://admission.ssk.ac.th

รับสมัครแบบออนไลน์เท่านั้น ไม่ต้องนำมาส่งที่ ร.ร.

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ

 1. ศึกษาคู่มือการสมัครระบบออนไลน์ และตรวจสอบปฏิทินการสมัครให้เข้าใจ
 2. ยื่นความจำนงผ่านเว็บไซต์ http://admission.ssk.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 – 13 มีนาคม 2565 (ยกเว้นผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มีนาคม 2565)
  1. มัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ตรวจสอบประเภทการสมัครก่อนบันทึกข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดประเภท ดังนี้
   1. นักเรียนที่ จบ ม.3 สตรีสิริเกศ ที่ผ่านการประเมินศักยภาพ (ตามประกาศวิชาการเท่านั้น)
   2. นักเรียนที่ จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่น / นักเรียน จบ ม.3 สตรีสิริเกศ ที่ไม่ผ่านการประเมินศักยภาพ (ตามประกาศวิชาการ)
   3. ความสามารถพิเศษ
    • ศิลปะ : ทัศนศิลป์ วาดภาพระบายสี ลายเส้น
    • ดนตรี : ขับร้อง ดนตรีไทย สากล ดุริยางค์
    • ดนตรีพื้นเมือง : แคน พิณ โหวด โปงลาง ซออีสาน กลองหาง นักเรียนลูกทุ่ง-หมอลำ
   4. ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา สนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
    • นักกีฬาบาสเกตบอลหญิง
    • นักกีฬามวย
    • นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
    • นักกีฬาฟุตซอลหญิง
    • นักกรีฑา
 3. ดำเนินการกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จัดเก็บข้อมูล และแนบหลักฐานการสมัครในเมนูแก้ไขใบสมัคร/ส่งหลักฐาน ให้เรียบร้อย
 4. กำหนดการสอบคัดเลือก วันรายงานตัว และวันมอบตัว ตามประกาศโรงเรียน

เอกสารการรับสมัคร ได้แก่

  1. แบบยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2565
   • ไปที่เว็บไซต์ http://admission.ssk.ac.th แล้วให้พิมพ์เป็นเอกสารหรือ Download ออกมาประกอบการยื่นสมัคร

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง)
  4. สำเนาใบ ปพ. 1 หรือ ปพ.7
  5. สำหรับนักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถพิเศษ เช่น เกียรติบัตรความสามารถพิเศษประเภทนั้นๆ

———— ไม่ใช้คะแนน O-NET ในการสอบเข้าศึกษาต่อ ————

โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หากโรงเรียนตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงกับที่สมัคร หรือ เป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดตามกฎหมาย

ตัวอย่างเอกสาร

ข้อควรระวัง
***** ก่อนนำส่งหลักฐานให้ตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนและรับรองสำเนาแล้วหรือไม่ มีผู้สมัครบางส่วนส่งเอกสารมาไม่ครบตามจำนวนที่โรงเรียนกำหนด

วิธีการส่งเอกสาร

 1. อัพโหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์ http://admission.ssk.ac.th ไม่เกินวันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.
 2. อีเมล์ academic@ssk.ac.th โดยให้ระบุข้อความในอีเมล์ ชื่อนักเรียนที่สมัครเรียน ระดับชั้นที่สมัคร ประเภทการสมัคร พร้อมแนบเอกสารการสมัครตามประกาศของโรงเรียน ไม่เกินวันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.
 3. ไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารตามประกาศโรงเรียน จัดส่งมาที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เลขที่ 879 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โดยโรงเรียนจะรับเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 13 มีนาคม 2565 นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (ไม่ต้องส่งฉบับจริงมา

Loading