ยกเลิกการประกาศแนวปฏิบัติ เรื่อง ผู้ติดเชื้อ ความเสี่ยงสูง ผู้หายป่วย เกี่ยวกับสถานที่สอบ ตามประกาศก่อนนี้ เป็นสถานที่สอบที่ประกาศล่าสุด กำหนดสอบตามปฏิทินการสอบ ม.1 และ ม.4 คือ ม.1 สอบ 26 มี.ค. 65 และ ม.4 สอบ 27 มี.ค. 65 ตามตารางสอบปกติทุกกลุ่มทั้งผู้ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ

*** นักเรียนทุกคนต้องเข้าไปประเมินความเสี่ยง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดห้องสอบให้เหมาะสม ***

**** แบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCU-ufnZlAKgkmCtpeStz6qNUJ_hSEMMO1v40Dr0LTxm_HHw/viewform?usp=sf_link

ตารางสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  >> วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  >> วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565

ห้องเรียนพิเศษกีฬาฯ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  >> วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

; ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษให้เตรียมเกียรติบัตร/ผลงาน และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบความสามารถมาด้วยตนเอง เพื่อทดสอบปฏิบัติให้กรรมการดู

แจ้งเพิ่มเติม
1. ผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 (เลขที่นั่งสอบขึ้นต้นด้วย 21 – 28) ต้องมาสอบวัดความรู้ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ด้วย
2.ผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.4 (เลขที่นั่งสอบขึ้นต้นด้วย 61 – 63 , 71 ) ต้องมาสอบวัดความรู้ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 ด้วย

แผนผังสถานที่สอบ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร

 


ข้อปฎิบัติในการเข้าสอบ

  1. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องผ่านการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากโรงเรียนก่อนขึ้นห้องสอบเท่านั้น
  2. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบ และไม่หมดอายุ มาให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบในวันสอบด้วย
  3. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าสอบ ดังนี้ ปากกาสีน้ำเงิน ดินสอ ชนิด 2B ยางลบ และกบเหลาดินสอ (ตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ)

Loading