วันที่ 15 ก.ค. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ Thailand Quality Award :TQA ในระดับ OBECQA คณะกรรมการอำนวยการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกอบด้วย

  1. นายประชอบ หลีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง สพม.เขต 9
  2. นายนิพนธ์ เสือก้อน ข้าราชการบำนาญ
  3. นางศุภวรรณ แก้วคำแสน ข้าราชการบำนาญ
  4. นายบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิจ สพป. กทม. เขต 1
  5. นายจารุฐพงศ์ ศิลปะภิรมย์สุข ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม.เขต 9
  6. นางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนสงวนหญิง สพม.เขต 9

activity

[srizonfbalbum id=43]

Loading