นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกลับจากต่างประเทศ

วันที่ 16 ก.ค. 2558 นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกลับจากต่างประเทศ แนะนำประสบการณ์ในการไปศึกษายังต่างประเทศ

  1. นางสาวนภัสสร อาสนทอง 4/15  ประเทศสหรัฐอเมริการ โครงการ AYC
  2. นายปัณณทัต ลิ้มปรีดีชัย 6/14 ประเทศสหรัฐอเมริการ โครงการ YES
  3. นางสาววรพรรณ โยธี 5/8 ประเทศจีน ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

activity

[srizonfbalbum id=46]

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28