ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม

1. นักเรียน ม.1,ม.4 หรือ นักเรียนใหม่ เพิ่มรหัสผ่านลงทะเบียน ที่ URL : http://reg.ssk.ac.th/AddthaiID.aspx ดังรูป

2. นักเรียน ม.2,ม.3,ม.5,ม6 และ ม.1,ม.4 ที่ลงทะเบียนรหัสผ่านแล้ว คลิก http://reg.ssk.ac.th/PageRegister.aspx ดังรูป

หมายเหตุ เลือก ปีการศึกษา 2565/1

3. เลือกรายวิชา และกลุ่มที่ต้องการ โดยตรวจสอบรายละเอียดของวิชาที่เปิดรับ และยอดผู้ลงทะเบียนไปแล้ว ก่อนคลิกปุ่ม เพิ่มรายวิชานี้

หมายเหตุ :

** นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
** ก่อนเลือกให้นักเรียนตัดสินใจให้รอบคอบ เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิชาใหม่ได้ แต่นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาในระบบภายใน 3 วัน นับตั้งแต่นักเรียนลงทะเบียนเรียน

4. เมื่อต้องการเปลี่ยนรายวิชาที่เลือกไปแล้ว ให้เข้าระบบ แล้วยกเลิกรายวิชาเดิมก่อน (ไม่เกิน 3 วัน หลังลงทะเบียนไปแล้ว) แล้วให้เลือกรายวิชาใหม่

5. ตรวจสอบชื่อจำนวนนักเรียนลงทะเบียนไปแล้วได้ ดังนี้

5.1 จำนวนนักเรียนลงทะเบียนในแต่ละกลุ่ม >> http://reg.ssk.ac.th/RptstdIncourse.aspx

5.2 สรุปรายวิชาที่ลงต่อคน/ต่อห้อง >> http://reg.ssk.ac.th/RptClassGroupPerStd.aspx

5.3 สรุปจำนวนนักเรียนต่อครูผู้สอน >> http://reg.ssk.ac.th/RptStdPerInstructor.aspx

 

** นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23.59 น.

Loading