เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เเบบสืบเสาะ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564

โดย

นางแดงต้อย ปิ่นทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ผลงาน R_D ของครูแดงต้อย ปิ่นทอง

Loading