วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ โดมสตรีสิริเกศ เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในวันดังกล่าว

Loading