ประกาศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื่องการเปิด-ปิด โรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากในระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ได้จัดการแข่งขันกีฬา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เกมส์ โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ ตลอดจนโรงเรียนจัดเป็นสถานที่พักนักกีฬาเพื่อรองรับนักกีฬาจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึงไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน ดังกล่าว