โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ซึ่งเป็๋นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ซึ่งมีคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การงานและอาชีพ (คอมพิวเตอร์) และคณิตศาสตร์ ร่วมกันเป็นกรรมการวิพากษ์โครงงานของนักเรียน โดยมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงงานและการวิพากษ์โครงงานดังกล่าวเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำโครงงาน

activity

[srizonfbalbum id=48]

Loading