วันที่ 5 ส.ค. 2558 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • 08.30-10.00 น. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรก(ห้องประชุมเกศสิริ)
 • 08.30-10.00 น. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบแรก(ห้องประชุมชมพู-ขาว)
 • 10.30-12.00 น. บรรยายพิเศษ โดยนายพรชัย หวังประเสริฐกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว(ห้องประชุมชมพู-ขาว)
 • 13.00-16.00 น. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบสองรางวัล
  ชนะเลิศ ได้รับ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท
  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
  รองชนะเลิศ อันดับ 3 และ 4 ได้รับ เกียรติบัตร

activity[srizonfbalbum id=53]