วันที่ 8-9 ส.ค. 2558 ครูประจำชั้นระดับ ม. 6 เดินทางไปแสดงความยินดีความรักความผูกพันธ์กับครูที่เกษียณราชการในปีนี้ ที่อำเภอที่วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยในปีการศึกษา 2558 มีครูที่เกษียณราชการ ดังนี้

  1. นางปิยมาศ ชาติมนตรี
  2. นางสนธยา ธานี
  3. นางสาวนวลจิรา ชูธรรม
  4. นายประสิทธิ์ สังฆพรหม
  5. นายพันธ์ศักดิ์ แสนทวีสุข
    activity
[srizonfbalbum id=56]

เครดิตภาพ : บุญล้อม กันตรง, สนธยา ธานี

Loading