🎉ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 11 🎉
🌸โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
📌ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
📌ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ดำเนินการประกวด