กิจกรรมวันอาเซียน สพม.28

7-8 ส.ค. โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมงานวันอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยร่วมจัดนิทรรศการประเทศเวียดนามและประเทศลาว ในนามสหวิทยาเขตหลักเมือง

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28