10 ส.ค. 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นายสุธี ชินชัย เป็นประธานในพิธีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนระดับชั้น ม. 6 จำนวน 584 คน โดยมีวัตถุประสงค์การอบรม ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาระเบียบวินัยให้กับนักเรียน
  2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดำรงชีวิตให้กับนักเรียน
  3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้พัฒนาจิตใจให้ดีงาม มีระเบียบวินัย มีความกตัญญูกตเวที มีสัมมนาคารวะและปรังปรุงพฤติกรรมตนเองได้อย่างถูกต้อง

โดยในการจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก

  1. งานจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองศรีสะเกษ(ร.ต.ท.ศิริวัฒน์ กัญญาพันธ์ รอง สว.จร.ศก., ด.ต.ชัยวัฒน์ แก้วธานี ผบ.หมู่ จร., ด.ต.ธกฤต สุธาวรรณ ผบ.หมู่ จร.)
  2. นางกุสุมา มีศิลป์ พยาบาลวิชาชีพและคณะจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ

activity

[srizonfbalbum id=60]