11 ส.ค. 2558 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษกับโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การประสานความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาตนเองในด้านการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้สามารถอยู่กับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างปกติสุข ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขเด็กเยาวชน เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กนักเรียน ไม่ให้กระทำความผิดซ้ำ

activity

[srizonfbalbum id=62]