ประกาศมาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่ามาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ประกาศมาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่ามาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ปีการศึกษา 2558

 

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28