วันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2566 คณะครูกิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้ารับการอบรม โครงการการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 558 ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading