โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
ปีการศึกษา 2566 – 2568
ประเภทห้องเรียนพิเศษ


โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

1.โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม-SMTE

Download : pdf

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ (HMP)

2.โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์และการแพทย์-HMP

Download : pdf

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP (เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

3.โครงสร้างแผนการเรียนพิเศษ MEP เน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

Download : pdf

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP (เน้นภาษาอังกฤษ)

4.โครงสร้างแผนการเรียนพิเศษ MEP เน้นภาษาอังกฤษ

Download : pdf

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ (LAPS)

5.โครงสร้างห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์

Download : pdf

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น (IC-JP)

6.โครงสร้างห้องเรียนพิเศษภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น

Download : pdf

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนกีฬา

7.โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนกีฬา

Download : pdf

Loading