โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
ปีการศึกษา 2566 – 2568
ประเภทห้องเรียนปกติ
(เลือกตามสมรรถนะ ตามความถนัดความสนใจ)


แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี 

1.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ_เทคโนโลยี

Download : pdf

แผนการเรียนกลุ่มภาษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รูปแบบที่ 1

2.แผนการเรียนกลุ่มภาษาศาสตร์_มนุษยศาสตร์ รูปแบบที่ 1

Download : pdf

แผนการเรียนกลุ่มภาษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รูปแบบที่ 2

3.แผนการเรียนกลุ่มภาษาศาสตร์_มนุษยศาสตร์ รูปแบบที่ 2

Download : pdf

แผนการเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์

4.แผนการเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์

Download : pdf

แผนการเรียนกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์

5.แผนการเรียนกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์

Download : pdf

Loading