โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ปีการศึกษา 2566 – 2568
ประเภทห้องเรียนปกติ


โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนปกติ : แผนการเรียนทั่วไป(ห้อง 1 – 7)

0.โครงสร้างแผนการเรียนทั่วไป(ห้อง1-7)

Download : pdf

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนปกติ : แผนการเรียนทั่วไป(ห้อง 12 – 13)

1.โครงสร้างแผนการเรียนทั่วไป(ห้อง12-13).ต้น

Download : pdf

Loading