ssklogo158x190px

อดีตนักเรียนของโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ  เรียนรวมกับนักเรียนชายของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้แยกนักเรียนออกจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

 พ.ศ.  2482    – ตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ  ขณะนั้นมีครู  7  คน  มีนักเรียนชั้น ป.3 , ป.4  และ ม.1  (ม.1 รับนักเรียนหญิงล้วน ส่วน ป.3 และ ป.4  รับทั้งชายและหญิง)

พ.ศ.  2499    – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานทรัพย์ ส่วนพระองค์ในการพัฒนาโรงเรียน  และพระราชทานนาม “ สิริเกศ ”  จึงได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็น โรงเรียนสตรีสิริเกศ

พ.ศ.  2517    – โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ค.ม.ภ. 2  เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาด้านวิชาการบุคลากร และอาคารสถานที่ เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ โรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลาง และดำเนินการสอนตามหลักสูตร

พ.ศ.  2518    – โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.  2520    – ได้รับอาคารสถานที่จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ซึ่งย้ายออกไปอยู่สถานที่ใหม่ทำให้โรงเรียนสตรีสิริเกศมีอาคารสถานที่เพิ่ม ขึ้น โรงเรียนสตรีสิริเกศจึงมีบริเวณ  2  ส่วน  คือ ด้านสตรีสิริเกศ 1  และด้านสตรีสิริเกศ  2

พ.ศ.  2521    – ได้รับงบประมาณเงินกู้จากธนาคารโลก  เป็นเงิน  6,444,000  บาท(หกล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  เพื่อต่อเติมอาคารเรียน สร้างอาคารเรียนแบบ  318  โรงฝึกงาน ห้องน้ำห้องส้วมและปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ทำเสร็จเมื่อวันที่  20  ธันวาคม พ.ศ. 2521

พ.ศ.  2524    – ได้รับอนุญาตก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ

พ.ศ.  2525    – ได้รับอนุญาตจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ

พ.ศ.  2527    – ได้รับอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิสิริเกศ

พ.ศ.  2528    – ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนแบบสหศึกษาทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.  2529    – ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

พ.ศ.  2530    – ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร

พ.ศ.  2531    – ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล

พ.ศ.  2532    – ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหน่วยบริการแนะแนวประจำจังหวัดศรีสะเกษ

– ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของจังหวัดศรีสะเกษ  (ERIC)

พ.ศ.  2533    – ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแม่แบบการแนะแนวอาชีพ

พ.ศ.  2534    – ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างอาคารโรงอาหาร หอประชุมแบบ(พิเศษ)101 ล/27  ใช้เป็นหอประชุมโรงอาหาร

– ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพัฒนาห้องสมุดดีเด่นตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา

พ.ศ.  2537    – ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา   ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

พ.ศ.  2539    – ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

– ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

พ.ศ.  2541    – ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานสหวิทยาเขตสิริเกศ

– ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  กลุ่มที่ 9

– ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 2

– ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ภาษาสากล  ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาสากล โรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา

พ.ศ.  2542    – ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด

– ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ให้เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้กิจกรรมประกอบการเรียนวิชา    คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น- ได้ก่อตั้งมูลนิธิหม่อมคำเมียง  ชุมพล  ณ  อยุธยา

พ.ศ.  2543    – ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

– ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
– ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนชุมชนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดี เด่นเฉลิมพระเกียรติ  ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย

พ.ศ.  2544    – ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้เครื่องคิดเลขกราฟิกในการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนคณิตศาสตร์

พ.ศ.  2545    – ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ (ตามที่ อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษากำหนด)   ของจังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  85  โรงเรียนทั่วประเทศ

พ.ศ.  2546    – ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English  Program)

– ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

พ.ศ.  2548    – ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล

พ.ศ.  2549    – ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบบูรณาการการเรียนการสอนเพศศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC)
– ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
– โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

พ.ศ.  2550  – ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนนำ ร่องผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

– ได้รับโล่เกียรติยศ “โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา”

พ.ศ.  2551    – ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP

พ.ศ.  2551    – ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร 70 ปี สตรีสิริเกศ  ด้วยเงินบริจาค จำนวน  8,500,000 บาท

พ.ศ.  2553    – ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

พ.ศ.  2554    –  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่สาม