สารสนเทศนักเรียน
ปีการศึกษา 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

หมายเหตุ ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายหัว DMC 2566