คณะผู้บริหารปัจจุบัน

director1นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
นายเสกสรรค์ ยุภาศ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายเทพปทาน สีแก้ว
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
นายปกิรนัน นามจันทรา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายนิธิศ สายเชื้อ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป