คณะผู้บริหารปัจจุบัน

ดร. ภูมิภัทร มาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
นายนิธิศ สายเชื้อ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
นายปกิรนัน นามจันทรา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางปาริสา อร่ามเรือง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล