ผู้บริหารโรงเรียน

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
1director1นายสุธี ชินชัยผู้อำนวยการโรงเรียน
2ssk-2นายประสพ ชารีนิวัฒน์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
3นายวิเศษ น้อยมิ่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
4นายยงยุทธ พรหมทารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
5นายเทพปทาน สีแก้วรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป