คณะผู้บริหารปัจจุบัน

นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0817257437
นายเสกสรรค์ ยุภาศ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายเทพปทาน สีแก้ว
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
นายปกิรนัน นามจันทรา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายนิธิศ สายเชื้อ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป