คณะผู้บริหารปัจจุบัน

ดร. ภูมิภัทร มาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
นายทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นาย................. ..............................
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
นายปกิรนัน นามจันทรา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายนิธิศ สายเชื้อ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป