ท่านสามารถร้องเรียนปัญหา ต่างๆ อาทิเช่น การทุจริตและประพฤติมิชอบ พฤติกรรมอันไม่เหมาะสมต่างๆ ของนักเรียน, ข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และจะถูกเก็บเป็นความลับ


ช่องทางการร้องเรียนอื่นๆ
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ 879 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 / โทรศัพท์ 045-612868 / โทรสาร 045-620642 / E-mail : admin@ssk.ac.th
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
3) Facebook โรงเรียนสตรีสิริเกศ : https://www.facebook.com/s.siriket
4) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579


เอกสารเพิ่มเติม : คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์