วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

"สตรีสิริเกศมุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3. ครูและบุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. โรงเรียนมีการบริหารด้วยระบบคุณภาพ

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3. ครูและบุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. โรงเรียนมีการบริหารด้วยระบบคุณภาพ


กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศด้าน วิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ

กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์

เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการทางการศึกษาให้นักเรียนและชุมชน
วัตถุประสงค์

 1. โรงเรียนมีโครงสร้างหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. โรงเรียนมีระบบกำกับ ติดตาม นิเทศ การจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
 3. โรงเรียนมีระบบสนับสนุนส่งเสริมและเผยแพร่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นที่พึงพอใจของครูนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์

 1. ครูและบุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ครูและบุคลากรมีค่านิยมหลักที่ดีในการทำงานและมีกระบวนการทำงาน
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษามาตรฐานสากล
 4. บรรยากาศในการทำงาน การบริการ สิทธิประโยชน์ของบุคลากร และความผูกพันกับองค์กร

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
วัตถุประสงค์

 1. โรงเรียนใช้ระบบบริหารจัดการตามข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 2. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล