วิสัยทัศน์

"โรงเรียนสตรีสิริเกศเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย 4.0 ระดับมาตรฐานสากล บนวิถีความพอเพียงอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
 4. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิถีชุมชนที่น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักการดำเนินชีวิต

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการทำงาน มีทักษะวิเคราะห์สื่อเทคโนโลยี และประเมินสารสนเทศ ที่มีคุณลักษณะนิสัย ความรู้ และมีความเท่าทัน ปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่งความเป็นศตวรรษที่ 21
 2. ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู มีทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning และสะท้อนผลวัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ
 3. โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน มีระบบการวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้ สถานที่ฝึกประสบการณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเข้าถึง องค์ความรู้ รองรับการพัฒนากลุ่มศักยภาพของผู้เรียน
 4. โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 5. โรงเรียนมีภาคี เครือข่าย ความร่วมมือ ของสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ และมีองค์กรชุมชนสถานประกอบการ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย

กลยุทธ์

 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21
 2. พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู
 3. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน
 4. พัฒนาศักยภาพระบบการกำกับ และสะท้อนผลมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ
 5. ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย ความร่วมมือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา