ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปี พ.ศ.
1นางเปี่ยมจิต งามถิ่น(จุลกะ)พ.ศ. 2482 - 2485
2นางสาวประชุมพร เหมะวานิชพ.ศ. 2485 - 2487
3นางสาวระเบียบ ลิมอักษรพ.ศ. 2487 - 2489
4นางสาวละแม้น ทองโรจน์พ.ศ. 2489 - 2490
5นางสาวภูมิจิต โกศัลวัฒน์พ.ศ. 2490 - 2497
6นางสาวถวิลวดี ไชยโยพ.ศ. 2497 - 2499
7นางฉวี ถีระวงษ์พ.ศ. 2499 - 2502
8นางนันทิยา งามขำพ.ศ. 2502 - 2506
9นางสาวบุญมี โพพิพัฒน์พ.ศ. 2506 - 2511
10นางสาวพวงมาลัย เวียงใต้พ.ศ. 2511 - 2523
11นางสมนึก เชื้อโชติ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาการในต่ำแหน่งผู้อำนวยการ)พ.ศ. 2523 - 2524
12นางนิด นาคอุดมพ.ศ. 2525 - 2528
13นางภัทรพร พัชรินทร์ศักดิ์พ.ศ. 2528 - 2530
14นางกรรณิการ์ เถาว์โทพ.ศ. 2530 - 2534
15นางสาวสมพร เทศะบำรุงพ.ศ. 2534 - 2540
16นายสมบูรณ์ โพธิ์งามพ.ศ. 2540 - 2547
17นายวิบูลย์ รุ่งอดุลพิศาลพ.ศ. 2547 - 2553
18นายสำรวย ไชยยศพ.ศ. 2553 - 2554
19นายสุธี ชินชัยพ.ศ. 2554 - 2561
20นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์พ.ศ. 2561 - 2564
21ดร. ภูมิภัทร มาลีพ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน