ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน
ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลครู – บุคลากรทางการศึกษา

ชื่อ-สกุลตำแหน่งวิทยะฐานะสังกัดกลุ่มสาระฯสาขา/วิชาเอกวุฒิการศึกษาสูงสุดวันเดือนปีเกิดปีที่เกษียณฯ
ดร.ภูมิภัทร มาลีผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษบริหาร-ปริญญาเอก
นายทศวัฒน์ โพธิ์ชัยรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษบริหารศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท
นายปกิรนัน นามจันทรารองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษบริหารกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท14 มี.ค. 25072567
นายนิธิศ สายเชื้อรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษบริหารศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท23 ก.ค. 25182578
นายเทพปทาน สีแก้วรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษบริหารศศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท14 ต.ค. 25202581
นางพิสมัย ทองอาบครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี20 ม.ค. 25212581
นางอัญชลี สามสีครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาตรี7 ก.ค. 25112571
นางศรีวรรณ ลมสูงเนินครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศหลักสูตรและการสอนปริญญาโท18 ส.ค. 25112571
นายฉัตรชัย สุวรรณพรหมครูชำนาญการพิเศษศิลปะค.บ. ศิลปศึกษาปริญญาตรี19 พ.ค. 25102570
นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรืองครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา/ ชีววิทยาปริญญาตรี27 ก.ค. 25152575
นายอุทัย จึงสมานครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. วิทยาศาสตร์ปริญญาโท10 มิ.ย. 25192579
นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สินครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ปริญญาตรี14 ก.ย. 25172577
นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพบธ.ม. ธุรกิจการศึกษาปริญญาโท21 ก.ย. 25152575
นางบุญญาพร บูรณะศรีครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี9 ก.ค. 25132573
นางวรลักษณ์ สายเชื้อครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพการบริหารการศึกษาปริญญาโท12 ต.ค. 25242585
นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯบธ.ม. บริหารธุรกิจและการจัดการปริญญาโท16 เม.ย. 25172577
นางสาวยุวดี คุณสมครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพค.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษาปริญญาเอก31 มี.ค. 25162576
นายประจักษ์ พันธสีมาครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท10 มี.ค. 25052565
นางวิรงรอง วิเศษครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศษ.ม หลักสูตรและการสอนปริญญาโท4 มี.ค. 25062566
นางวิราวรรณ ยกพลครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี10 พ.ย. 25142575
นายวรพจน์ นาคถมยาครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท3 ม.ค. 25082568
นายชาญชัย กุศลคุ้มครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี1 ส.ค. 25062566
นางศิริพร นามจันทราครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศบริหารกาศึกษาปริญญาโท9 มี.ค. 25152575
นางกชพร รัตน์ธนากาญจน์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท11 ธ.ค. 25152576
นางวราพร เจริญยุทธครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท9 ม.ค. 25052565
นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี22 มิ.ย. 25072567
นายมงคล ไชยเทพครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. ประวัติศาสตร์ปริญญาโท26 ม.ค. 25062566
นางเบญจวรรณ โชติกุลครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท11 พ.ค. 25152575
นายกิตติชัย อุทุมครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท10 มิ.ย. 25162576
นางวลัย นามวงศ์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.ม. ภาษาอังกฤษปริญญาโท6 ก.ย. 25182578
นางวิจิตรา บุญเย็นครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี3 เม.ย. 25212581
นายเฉลียว ศิริดลครูชำนาญการพิเศษศิลปะศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท21 ส.ค. 25062566
นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุลครูชำนาญการพิเศษศิลปะคบ. ภาษาไทยปริญญาตรี26 มิ.ย. 25062566
นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพบธ.บ. ไม่ใช่วุฒิครูปริญญาตรี5 พ.ค. 25072567
นายเอกรัตน์ ลับโกษาครูชำนาญการพิเศษศิลปะศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท13 ก.ย. 25062566
นางประสพสุข ระยับศรีครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท6 เม.ย. 25082568
นางสาวดารณี วัฒนปาณีครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท13 ม.ค. 25142574
นางพิสุทธิ์ศรี ธนทองคำเหลือครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท24 มี.ค. 25132573
นายวิโรจน์ วรรณชัยครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพบธ.บ. (การบัญชี)ปริญญาตรี7 ธ.ค. 25042565
นางรสสุคนธ์ แก้วคูณครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท10 ก.ค. 25172577
นางเทพา สระแก้วครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท12 ส.ค. 25162576
นางสุกัญญา ทีงามครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค.บ. วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี30 ก.ค. 25192579
นางสาวสุภัทรา ชูสายครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษาปริญญาโท14 มี.ค. 25132573
นายธุวลักษณ์ แก้วคูณครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท24 ก.ค. 25162576
นายประโยชน์ รังษีครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาวท.บ. พลศึกษาปริญญาโท13 ก.ค. 25122572
นางสาววนิดา ศรีธัญรัตน์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษปริญญาตรี19 ส.ค. 25192579
นางนิตยา วิเศษสังข์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี21 ธ.ค. 25142575
นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี1 ก.ย. 25102570
นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สินครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. ธุรกิจศึกษา (บัญชี)ปริญญาตรี1 ก.ย. 25192579
นางบุษกรณ์ พรหมพิลาครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม.หลักสูตรและการสอนปริญญาโท28 เม.ย. 25152575
นายประดิษฐ์ ส่งสุขครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท3 พ.ย. 25072568
นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท22 พ.ย. 25132574
นางลำใย ศรีนุกูลครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท25 ต.ค. 25052566
นายคำสิงห์ บูรณะศรีครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท30 เม.ย. 25152575
นางโสภา พิเชฐโสภณครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท19 ต.ค. 25142575
นางกิตติยา ส่งสุขครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท1 ส.ค. 25162576
นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัยครูชำนาญการพิเศษศิลปะค.บ. นาฏศิลป์ปริญญาตรี5 ม.ค. 25062566
นายศักดิ์ชาย เกษรครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท18 ส.ค. 25072567
นางกนกอร ณิชกุลครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท26 มิ.ย. 25152575
นางมุสิกมาศ อาษาศรีครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษากศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท25 พ.ค. 25142574
นางสาววิภาพร ชิณะแขวครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาโท4 ม.ค. 25262586
นายวัชรา สิงห์ชะฎาครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ. วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี17 พ.ย. 25252586
นางสาวปราญชลี นนทะวันครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาเคมีปริญญาโท27 เม.ย. 25282588
นางวณิชยา รัฐอุบลครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศศ.ม. ภาษาไทยปริญญาโท21 ต.ค. 25282589
นางสาวพัลยมน เย็นสมุทรครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี)ปริญญาโท15 ก.ค. 25282588
นางสาวจินต์ภาณี กองจินดาครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท18 พ.ย. 25272588
นายภูเบศ เศรษฐบุตรครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาโท20 ต.ค. 25162577
นางปิยาพร พรหมทาครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท21 ต.ค. 25072568
นางวิไล กุยแก้วครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกศ.ม. จิตวิทยาปริญญาโท15 ต.ค. 25162577
นางกิ่งแก้ว แดงงามครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท17 เม.ย. 25192579
นางพวงเพชร โพธิ์ชัยครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม.ปริญญาโท7 ม.ค. 25252585
นายพีรกานต์ หมวดแก้วครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษากศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท27 พ.ย. 25172578
นางสุพัตรา ไชยโชติครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท20 พ.ย. 25222583
นางผัสนี พานพรหมครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี2 ก.ค. 25132573
นางณัฐรดา สาลีครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. ภูมิศาสตร์ปริญญาตรี28 ก.พ. 25142574
นางมนัสนันท์ เรืองวรกานต์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (สาขาฟิสิกส์)ปริญญาโท27 มิ.ย. 25262586
นางนภสร เลิศศรีครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. การสอนเคมีปริญญาโท27 ก.ย. 25142574
นายนพพร ศรปัญญาครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศศ.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี2 ส.ค. 25222582
นางเมตตา ปัญญาสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท18 ต.ค. 25202581
นายบรรพชิต โพธิ์บอนครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษาปริญญาโท4 เม.ย. 25272587
นางกาญจนา ชิดดีครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท23 ต.ค. 25102571
นางสาวนารินทร์ จันทราภิรมย์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท17 ก.ค. 25162576
นางไสว ทองเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์กศ.ม. การบริหารการศึกษาปริญญาโท23 ธ.ค. 25152576
นางดวงศิริ สุขประเสริฐครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี30 ส.ค. 25162576
นางแดงต้อย ปิ่นทองครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท16 ธ.ค. 25082569
นางสาวพันิภา จันทะโสมครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยการบริหารการศึกษาปริญญาโท15 พ.ย. 25202581
นางสาวสุภัตตรา บุญภามาครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี12 มิ.ย. 25242584
นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่งครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาโท25 ม.ค. 25102570
นายเด่นโชค ขุนพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี31 ต.ค. 25052566
นางสาวณภัษชนันทน์ อาภรณ์ศรีครูชำนาญการภาษาไทยกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาตรี25 ม.ค. 25282588
นางสาวศรวณีย์ ลาเตครูชำนาญการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศษ.ม. วิทยาศาสตรศึกษาปริญญาตรี15 ก.ค. 25222582
นางสาวมะติกา สุธาบุญครูชำนาญการคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี14 พ.ค. 25202580
นางประภา สมสุขครูชำนาญการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษาปริญญาเอก10 เม.ย. 25232583
นายณัฐพงษ์ สาลีครูชำนาญการสุขศึกษาและพลศึกษาการบริหารการศึกษาปริญญาโท11 ม.ค. 25182578
นางสาวพิชญาภา สีนามะครูชำนาญการคณิตศาสตร์ก.ศ.ม. คณิตศาสตร์ปริญญาโท14 ธ.ค. 25252586
นางสาววีระยา บุญพามาครูชำนาญการคณิตศาสตร์ศษ.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี5 ม.ค. 25252585
นางปิยลดา หารไชยครูชำนาญการภาษาต่างประเทศศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท26 เม.ย. 25272587
นางไพลี จันทร์นิยมครูชำนาญการสังคมศึกษาฯหลักสูตรและการสอนปริญญาโท21 ส.ค. 25102570
นายสุรชัย ดอกแก้วครูชำนาญการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา)ปริญญาโท31 ส.ค. 25282588
นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์ครูชำนาญการคณิตศาสตร์กศ.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี9 ก.ย. 25282588
นางสาวบุญล้อม กันตรงครูชำนาญการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท23 ก.ย. 25202580
นายวิทยา อินธิมาศครูชำนาญการคณิตศาสตร์ศษ.ม. การบริหารการศึกษาปริญญาโท15 ก.ย. 25282588
นายธีระเดช ทองอินทร์ครูชำนาญการศิลปะค.ม.ศิลปศึกษาปริญญาโท4 ก.ย. 25252585
นายณัฐวุฒิ หารไชยครูชำนาญการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ. วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี18 ม.ค. 25272587
นายไพรนคร ชิณะแขวครูชำนาญการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท12 มิ.ย. 25292589
นางพณิฎาร์ ชำนิกุลครูชำนาญการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท25 เม.ย. 25282588
นางสาวปวีณ์ธิดา สังวังครูไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์บริหารการศึกษาปริญญาโท28 ก.ย. 25342594
นางสาวญาณา วาจนสุนทรครูไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯศศ.บ. ประวัติศาสตร์ศิลปะปริญญาตรี23 ต.ค. 25302591
นางสาวจุธาภัค วรโคตรครูไม่มีวิทยฐานะภาษาไทยศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท2 ธ.ค. 25312592
นายอรรถพล ศรีเลิศครูไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี22 ส.ค. 25332593
นางสาวสุวิมล โคตรสมบัติครูไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ปริญญาโท27 พ.ย. 25312592
นางปัทมา ชลเทพครูไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี2 ส.ค. 25222582
นางสาวเกศินี บรรจงครูไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. อื่นๆปริญญาตรี7 ก.ค. 25292589
นางสาวนันทนา สาลีครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์กศ.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี15 เม.ย. 25382598
นางสาวฐิติยาภรณ์ ดุษฎีกุลครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯกศ.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี15 ก.พ. 25382598
นางสาวพิมพา เชื้อทองครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกการสอนคปริญญาโท12 ธ.ค. 25342595
นางสาวชุตินันท์ อินทร์ดาครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษปริญญาตรี10 มิ.ย. 25372597
นางสาวทิพยรัตน์ กาประสิทธิ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาปริญญาตรี11 พ.ค. 25342594
นางสาววาทินี สุรนารถครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศภาษาจีนปริญญาตรี21 มี.ค. 25342594
นางสาวกนกพร แฝงพงศ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ปริญญาโท21 มิ.ย. 25362596
นางสาววทันยา ภาษาพรมครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะศิลปะศิลปศึกษาปริญญาตรี1 พ.ค. 25392599
นายจิระพงษ์ พุ่มงามครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะศิลปะดนตรีศึกษาปริญญาตรี6 ส.ค. 25352595
นายสันติราษฎร์ ไพรป่าครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะศิลปะดนตรีศึกษาปริญญาตรี2 มิ.ย. 25382598
นางสาวอรุณี สังขรัตน์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญาตรี6 ก.ค. 25382598
นางสาวจิราภรณ์ วงศ์พิทักษ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะการงานอาชีพเกษตรศาสตร์ปริญญาตรี30 ก.ค. 25382598
นางสาวสุภาพร หอมเนียมครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศษ.บ. การสอนภาษาญี่ปุ่นปริญญาตรี8 ธ.ค. 25362597
นางสาวภัคศรัณญ์ คำประภาครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)ปริญญาตรี10 ส.ค. 25322592
นางสาวนาฎสินี โพธิสารครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาจีนปริญญาตรี6 เม.ย. 25342594
นางสาวสุกัญญา โลนุสิทธิ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศศ.บ. วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี29 พ.ค. 25352595
นางสาวกานตชนน์ ชาวประสาครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาไทยค.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี25 ก.พ. 25382598
นายสำเริง บุญตาครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. อื่นๆปริญญาตรี23 ม.ค. 25302590
นายสุทธิกุล กอกหวานครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะศิลปะค.บ. ดนตรีปริญญาตรี30 พ.ค. 25362596
นางสาวชลล์ลฤลล์ เนียมจิตรครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศษ.บ. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศปริญญาตรี8 มี.ค. 25362596
นางสาวธิดารัตน์ คำแพงครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เคมี)ปริญญาโท1 ส.ค. 25352595
นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่างครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯศษ.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี11 พ.ย. 25352596
นางสาวอารยา โพธิสารครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี21 มี.ค. 25362596
นางสาวจุฑารัตน์ นามวงษ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาไทยกศ.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี16 ต.ค. 25352596
นางสาวชนกพร สติภาบุญโสดากรครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี25 เม.ย. 25372597
นายธีรศักดิ์ ชูแก้วครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศกศ.บ. การสอนภาษาจีนปริญญาตรี31 ก.ค. 25362596
นางสาวเพ็ญประภา บุญพิพัฒมงคลครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์ศษ.ม. คณิตศาสตร์ปริญญาโท26 ธ.ค. 25322593
นางสาวกุลมณี พรมศรีครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาเวียดนามปริญญาตรี19 ก.พ. 25332593
นางสาวลลิตา สายแก้วครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี17 ธ.ค. 25342595

ข้อมูลลูกจ้างประจำ

ชื่อ/นามสกุลตำแหน่งและส่วนราชการเลขที่ตำแหน่งวุฒิการ
ศึกษา
วันเดือนปีเกิดปีเกษียณ
นางสาวพัชรา โถทองพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 210409ปริญญาตรี ศศ.บ.16/9/25052565
นายประสิทธิ์ โดดเดี่ยวช่างไม้ชั้น 310414(การจัดการทั่วไป)30/7/25052565
นายธนากร คงขุนทดช่างไม้ชั้น 310400ปวส.5/6/25082568
นายกายสิทธิ์ อาจสาลีช่างไม้ชั้น 310399ม.66/6/25092569
นายวรันต์ ชินทองช่างไม้ชั้น 310402ปวช.(ช่างก่อสร้าง)27/1/25102570
นายปรีชา อินสุวรรณ์ช่างไม้ปูน 312403ปวท.4/6/25142574

ข้อมูลพนักงานราชการ , ลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อ-สกุลระดับการศึกษาสูงสุดวิชาเอกการปฏิบัติหน้าที่
พนักงานราชการ
นางสาวหนึ่งฤทัย สอนอาจปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์สอนสังคมศึกษา
นางสาวธานีรัตน์ ไกรรักษ์ปริญญาตรีศิลปกรรมนาฏศิลป์สอนนาฎศิลป์
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูจ้างสอน)
Mr. Norman Anthony GuestBachelor of ArtsEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr. Richard GrantBachelor of ArtsEnglish LiteratureสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Ms. Lorna Backian SalasaBachelor of ArtsGeneral Science of MathสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr.Julio WidwidanBachelor of ArtsEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr. Rex P. BaguiBachelor of Secondary EducationMathematicsสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นางสาวสุลักขณา สติมั่นปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Jackelyn T. SadaypanMaster DegreeBiologyสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Hershie A. LopezBachelor of Science in Information TechnologyScience in Information TechnologyสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
Mr. Frans C. De VilliersLLB (Law)International LawสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Ms. Charmaine Ann B. SalasaBachelor of Secondary EducationPhysical ScienceสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Marilyn V. TilosBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Mr. Freddy Marcelo BaguilatBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Mr. Sammy Gomez MilanBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Miss Lopez Irish Jean AgillonBachelor of Secondary EducationEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Miss Jurisa O. OguesBachelor of Secondary EducationEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นางสาวกาญจนา ทุ่มโมงปริญญาตรีภาษาจีนสอนภาษาจีน
นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคนปริญญาตรีคณิตศาสตร์สอนคณิตศาสตร์
นางสาวอรุณี ตังวิรุฬวานิชปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนวิทยาศาสตร์
นายอนุชา บุญเย็นปริญญาตรีดุริยางค์ศิลป์สอนศิลปะ
นางสาวรัตนาวลี ศรีด้วงปริญญาตรีภาษาเวียดนามสอนภาษาเวียดนาม
นางสาวเมธาวี พาลาเลิศปริญญาตรีสังคมศึกษาสอนวิชาสังคมศึกษา
นางสาวจุรีรัตน์ บุตรวงศ์ปริญญาตรีชีววิทยาสอนชีววิทยา/ประจำกลุ่มงานการเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
นางสาววันสิริ สายสุพรรณ์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นายสมตระกูล สิทธิจินดาปริญญาตรีการแพทย์แผนจีนบัณฑิตสอนภาษาจีน
นายศักรินทร์ สุธารสปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่นสอนภาษาญี่ปุ่น
นางสาวนโลบล ทรงงามปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนวิทยาศาสตร์
Ms.Akiko SakaiBachelor degree of ArtsJapanese historyสอนภาษาญี่ปุ่น
Miss Lian JingchunBachelor degree of ArtsTeaching Chinese As a Foreign Languageสอนภาษาจีน
Miss Zhu PeiyingBachelor degree of ArtsEnglishสอนภาษาจีน
นางสาววรมน แสงสุขปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนคณิตศาสตร์ English Program
นายพรเทพ มะโรณีย์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษ