ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน
ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลครู – บุคลากรทางการศึกษา

#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวิทยะฐานะสังกัดกลุ่มสาระฯสาขา/วิชาเอกวุฒิการศึกษาสูงสุดวันเดือนปีเกิดปีที่เกษียณฯ
1นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญบริหารค.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท20 ส.ค. 25042564
2นายเทพปทาน สีแก้วรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษบริหารศศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท14 ต.ค. 25202581
3นายนิธิศ สายเชื้อรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษบริหารศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท23 ก.ค. 25182578
4นางมยุรี สาลีวงศ์ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์กศ.ม. คณิตศาสตร์ปริญญาโท5 ต.ค. 25022563
5นางเอื้อมพร สหธรรมมิกะชาติครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.บ. วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี30 ต.ค. 25022563
6นางนันท์นภัส อุบลพงษ์ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. อื่นๆปริญญาตรี18 ม.ค. 25032563
7นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี4 ก.พ. 25032563
8นายสถิตย์ ประสารครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี30 พ.ค. 25032563
9นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. บริหารการศึกษาปริญญาตรี2 ส.ค. 25032563
10นางมณีรัตน์ นครานุรักษ์ครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค.บ. บริหารการศึกษาปริญญาตรี31 มี.ค. 25042564
11นางวาสนา ทิพย์รักษาครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค.บ. คหกรรมศาสตร์ปริญญาตรี19 เม.ย. 25042564
12นางเยาว์ลักษณ์ พุทธเสนครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท17 พ.ค. 25042564
13นางวรรณา ศิริดลครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท5 มิ.ย. 25042564
14นางยุพิน จันทร์ศรีครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบธ.บ การจัดการทั่วไปปริญญาตรี4 ก.ย. 25042564
15นายวิโรจน์ วรรณชัยครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯบธ.บ. (การบัญชี)ปริญญาตรี7 ธ.ค. 25042565
16นางวราพร เจริญยุทธครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท9 ม.ค. 25052565
17นายประจักษ์ พันธสีมาครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท10 มี.ค. 25052565
18นางลำใย ศรีนุกูลครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท25 ต.ค. 25052566
19นายเด่นโชค ขุนพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี31 ต.ค. 25052566
20นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัยครูชำนาญการพิเศษศิลปะค.บ. นาฏศิลป์ปริญญาตรี5 ม.ค. 25062566
21นายมงคล ไชยเทพครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. ประวัติศาสตร์ปริญญาโท26 ม.ค. 25062566
22นางวิรงรอง วิเศษครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ศษ.ม หลักสูตรและการสอนปริญญาโท4 มี.ค. 25062566
23นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุลครูชำนาญการพิเศษศิลปะคบ. ภาษาไทยปริญญาตรี26 มิ.ย. 25062566
24นายชาญชัย กุศลคุ้มครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี1 ส.ค. 25062566
25นายเฉลียว ศิริดลครูชำนาญการพิเศษศิลปะศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท21 ส.ค. 25062566
26นายเอกรัตน์ ลับโกษาครูชำนาญการพิเศษศิลปะศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท13 ก.ย. 25062566
27นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯบธ.บ. ไม่ใช่วุฒิครูปริญญาตรี5 พ.ค. 25072567
28นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี22 มิ.ย. 25072567
29นายศักดิ์ชาย เกษรครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท18 ส.ค. 25072567
30นางปิยาพร พรหมทาครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท21 ต.ค. 25072568
31นายประดิษฐ์ ส่งสุขครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท3 พ.ย. 25072568
32นายวรพจน์ นาคถมยาครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท3 ม.ค. 25082568
33นางประสพสุข ระยับศรีครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท6 เม.ย. 25082568
34นางแดงต้อย ปิ่นทองครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท16 ธ.ค. 25082569
35นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่งครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาโท25 ม.ค. 25102570
36นายฉัตรชัย สุวรรณพรหมครูชำนาญการพิเศษศิลปะค.บ. ศิลปศึกษาปริญญาตรี19 พ.ค. 25102570
37นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี1 ก.ย. 25102570
38นางกาญจนา ชิดดีครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท23 ต.ค. 25102571
39นางอัญชลี สามสีครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาตรี7 ก.ค. 25112571
40นางศรีวรรณ ลมสูงเนินครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศหลักสูตรและการสอนปริญญาโท18 ส.ค. 25112571
41นายประโยชน์ รังษีครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาวท.บ. พลศึกษาปริญญาโท13 ก.ค. 25122572
42นางสาวสุภัทรา ชูสายครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯกศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษาปริญญาโท14 มี.ค. 25132573
43นางพิสุทธิ์ศรี ธนทองคำเหลือครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท24 มี.ค. 25132573
44นางผัสนี พานพรหมครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี2 ก.ค. 25132573
45นางบุญญาพร บูรณะศรีครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี9 ก.ค. 25132573
46นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท22 พ.ย. 25132574
47นางสาวดารณี วัฒนปาณีครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท13 ม.ค. 25142574
48นางณัฐรดา สาลีครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. ภูมิศาสตร์ปริญญาตรี28 ก.พ. 25142574
49นางมุสิกมาศ อาษาศรีครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษากศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท25 พ.ค. 25142574
50นางนภสร เลิศศรีครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.ม. การสอนเคมีปริญญาโท27 ก.ย. 25142574
51นางโสภา พิเชฐโสภณครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท19 ต.ค. 25142575
52นางวิราวรรณ ยกพลครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี10 พ.ย. 25142575
53นางนิตยา วิเศษสังข์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี21 ธ.ค. 25142575
54นางศิริพร นามจันทราครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศบริหารกาศึกษาปริญญาโท9 มี.ค. 25152575
55นางบุษกรณ์ พรหมพิลาครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม.หลักสูตรและการสอนปริญญาโท28 เม.ย. 25152575
56นายคำสิงห์ บูรณะศรีครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท30 เม.ย. 25152575
57นางเบญจวรรณ โชติกุลครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์คม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท11 พ.ค. 25152575
58นางกนกอร ณิชกุลครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท26 มิ.ย. 25152575
59นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรืองครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์การศึกษา/ ชีววิทยาปริญญาตรี27 ก.ค. 25152575
60นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯบธ.ม. ธุรกิจการศึกษาปริญญาโท21 ก.ย. 25152575
61นางกชพร รัตน์ธนากาญจน์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท11 ธ.ค. 25152576
62นางไสว ทองเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์กศ.ม. การบริหารการศึกษาปริญญาโท23 ธ.ค. 25152576
63นางสาวยุวดี คุณสมครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษาปริญญาเอก31 มี.ค. 25162576
64นายกิตติชัย อุทุมครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท10 มิ.ย. 25162576
65นางสาวนารินทร์ จันทราภิรมย์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท17 ก.ค. 25162576
66นายธุวลักษณ์ แก้วคูณครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท24 ก.ค. 25162576
67นางกิตติยา ส่งสุขครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท1 ส.ค. 25162576
68นางเทพา สระแก้วครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท12 ส.ค. 25162576
69นางดวงศิริ สุขประเสริฐครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี30 ส.ค. 25162576
70นางวิไล กุยแก้วครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกศ.ม. จิตวิทยาปริญญาโท15 ต.ค. 25162577
71นายภูเบศ เศรษฐบุตรครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯวท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาโท20 ต.ค. 25162577
72นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯบธ.ม. บริหารธุรกิจและการจัดการปริญญาโท16 เม.ย. 25172577
73นางรสสุคนธ์ แก้วคูณครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท10 ก.ค. 25172577
74นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สินครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ปริญญาตรี14 ก.ย. 25172577
75นายพีรกานต์ หมวดแก้วครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษากศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท27 พ.ย. 25172578
76นางวลัย นามวงศ์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.ม. ภาษาอังกฤษปริญญาโท6 ก.ย. 25182578
77นางกิ่งแก้ว แดงงามครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท17 เม.ย. 25192579
78นายอุทัย จึงสมานครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.ม. วิทยาศาสตร์ปริญญาโท10 มิ.ย. 25192579
79นางสุกัญญา ทีงามครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ค.บ. วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี30 ก.ค. 25192579
80นางสาววนิดา ศรีธัญรัตน์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษปริญญาตรี19 ส.ค. 25192579
81นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สินครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. ธุรกิจศึกษา (บัญชี)ปริญญาตรี1 ก.ย. 25192579
82นางเมตตา ปัญญาสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท18 ต.ค. 25202581
83นางสาวพันิภา จันทะโสมครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยการบริหารการศึกษาปริญญาโท15 พ.ย. 25202581
84นางพิสมัย ทองอาบครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี20 ม.ค. 25212581
85นางวิจิตรา บุญเย็นครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี3 เม.ย. 25212581
86นายนพพร ศรปัญญาครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศศ.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี2 ส.ค. 25222582
87นางสุพัตรา ไชยโชติครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท20 พ.ย. 25222583
88นางสาวสุภัตตรา บุญภามาครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี12 มิ.ย. 25242584
89นางวรลักษณ์ สายเชื้อครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯการบริหารการศึกษาปริญญาโท12 ต.ค. 25242585
90นางพวงเพชร โพธิ์ชัยครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม.ปริญญาโท7 ม.ค. 25252585
91นายวัชรา สิงห์ชะฎาครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี17 พ.ย. 25252586
92นางสาววิภาพร ชิณะแขวครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯวท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาโท4 ม.ค. 25262586
93นางมนัสนันท์ เรืองวรกานต์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (สาขาฟิสิกส์)ปริญญาโท27 มิ.ย. 25262586
94นางสาวชนิดาพร ดวงแสงครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษาปริญญาโท28 ต.ค. 25262587
95นายบรรพชิต โพธิ์บอนครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษาปริญญาโท4 เม.ย. 25272587
96นายเวโรจน์ ทองเถาว์ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.ม.บริหารการศึกษาปริญญาโท23 มิ.ย. 25272587
97นางสาวจินต์ภาณี กองจินดาครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท18 พ.ย. 25272588
98นางสาวปราญชลี นนทะวันครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาเคมีปริญญาโท27 เม.ย. 25282588
99นางสาวพัลยมน เย็นสมุทรครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี)ปริญญาโท15 ก.ค. 25282588
100นางวณิชยา รัฐอุบลครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศศ.ม. ภาษาไทยปริญญาโท21 ต.ค. 25282589
101นางไพลี จันทร์นิยมครูชำนาญการสังคมศึกษาฯหลักสูตรและการสอนปริญญาโท21 ส.ค. 25102570
102นายณัฐพงษ์ สาลีครูชำนาญการสุขศึกษาและพลศึกษาการบริหารการศึกษาปริญญาโท11 ม.ค. 25182578
103นางสาวมะติกา สุธาบุญครูชำนาญการคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี14 พ.ค. 25202580
104นางสาวบุญล้อม กันตรงครูชำนาญการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท23 ก.ย. 25202580
105นางสาวศรวณีย์ ลาเตครูชำนาญการวิทยาศาสตร์ศษ.ม. วิทยาศาสตรศึกษาปริญญาตรี15 ก.ค. 25222582
106นางประภา สมสุขครูชำนาญการวิทยาศาสตร์กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษาปริญญาเอก10 เม.ย. 25232583
107นางสาววีระยา บุญพามาครูชำนาญการคณิตศาสตร์ศษ.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี5 ม.ค. 25252585
108นายธีระเดช ทองอินทร์ครูชำนาญการศิลปะค.ม.ศิลปศึกษาปริญญาโท4 ก.ย. 25252585
109นางสาวพิชญาภา สีนามะครูชำนาญการคณิตศาสตร์ก.ศ.ม. คณิตศาสตร์ปริญญาโท14 ธ.ค. 25252586
110นายณัฐวุฒิ หารไชยครูชำนาญการวิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี18 ม.ค. 25272587
111นางปิยลดา หารไชยครูชำนาญการภาษาต่างประเทศศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท26 เม.ย. 25272587
112นางสาวณภัษชนันทน์ อาภรณ์ศรีครูชำนาญการภาษาไทยกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาตรี25 ม.ค. 25282588
113นางพณิฎาร์ ชำนิกุลครูชำนาญการวิทยาศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท25 เม.ย. 25282588
114นายสุรชัย ดอกแก้วครูชำนาญการวิทยาศาสตร์วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา)ปริญญาโท31 ส.ค. 25282588
115นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์ครูชำนาญการคณิตศาสตร์กศ.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี9 ก.ย. 25282588
116นายวิทยา อินธิมาศครูชำนาญการคณิตศาสตร์ศษ.ม. การบริหารการศึกษาปริญญาโท15 ก.ย. 25282588
117นายไพรนคร ชิณะแขวครูชำนาญการการงานอาชีพฯกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท12 มิ.ย. 25292589
118นายณัฐพร ทองพูนครูชำนาญการวิทยาศาสตร์กศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท13 ส.ค. 25302590
119นางปัทมา ชลเทพครูไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี2 ส.ค. 25222582
120นางสาวเกศินี บรรจงครูไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. อื่นๆปริญญาตรี7 ก.ค. 25292589
121นางสาวญาณา วาจนสุนทรครูไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯศศ.บ. ประวัติศาสตร์ศิลปะปริญญาตรี23 ต.ค. 25302591
122นางสาวสุวิมล โคตรสมบัติครูไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ปริญญาโท27 พ.ย. 25312592
123นางสาวจุธาภัค วรโคตรครูไม่มีวิทยฐานะภาษาไทยศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท2 ธ.ค. 25312592
124นายอรรถพล ศรีเลิศครูไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี22 ส.ค. 25332593
125นางสาวปวีณ์ธิดา สังวังครูไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์บริหารการศึกษาปริญญาโท28 ก.ย. 25342594
126นายสำเริง บุญตาครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. อื่นๆปริญญาตรี23 ม.ค. 25302590
127นางสาวภัคศรัณญ์ คำประภาครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)ปริญญาตรี10 ส.ค. 25322592
128นางสาวเพ็ญประภา บุญพิพัฒมงคลครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์ศษ.ม. คณิตศาสตร์ปริญญาโท26 ธ.ค. 25322593
129นางสาวกุลมณี พรมศรีครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาเวียดนามปริญญาตรี19 ก.พ. 25332593
130นางสาวนาฎสินี โพธิสารครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาจีนปริญญาตรี6 เม.ย. 25342594
131นางสาวทิพยรัตน์ กาประสิทธิ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาปริญญาตรี11 พ.ค. 25342594
132นางสาวลลิตา สายแก้วครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี17 ธ.ค. 25342595
133นางสาวสุกัญญา โลนุสิทธิ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์ศศ.บ. วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี29 พ.ค. 25352595
134นางสาวธิดารัตน์ คำแพงครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เคมี)ปริญญาโท1 ส.ค. 25352595
135นายจิระพงษ์ พุ่มงามครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะศิลปะดนตรีศึกษาปริญญาตรี6 ส.ค. 25352595
136นางสาวจุฑารัตน์ นามวงษ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาไทยกศ.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี16 ต.ค. 25352596
137นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่างครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯศษ.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี11 พ.ย. 25352596
138นางสาวชลล์ลฤลล์ เนียมจิตรครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศษ.บ. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศปริญญาตรี8 มี.ค. 25362596
139นางสาวอารยา โพธิสารครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี21 มี.ค. 25362596
140นายสุทธิกุล กอกหวานครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะศิลปะค.บ. ดนตรีปริญญาตรี30 พ.ค. 25362596
141นายธีรศักดิ์ ชูแก้วครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศกศ.บ. การสอนภาษาจีนปริญญาตรี31 ก.ค. 25362596
142นางสาวสุภาพร หอมเนียมครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศษ.บ. การสอนภาษาญี่ปุ่นปริญญาตรี8 ธ.ค. 25362597
143นางสาวชนกพร สติภาบุญโสดากรครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี25 เม.ย. 25372597
144นางสาวชุตินันท์ อินทร์ดาครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษปริญญาตรี10 มิ.ย. 25372597
145นางสาวฐิติยาภรณ์ ดุษฎีกุลครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯกศ.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี15 ก.พ. 25382598
146นางสาวกานตชนน์ ชาวประสาครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาไทยค.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี25 ก.พ. 25382598
147นางสาวนันทนา สาลีครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์กศ.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี15 เม.ย. 25382598
148นายสันติราษฎร์ ไพรป่าครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะศิลปะดนตรีศึกษาปริญญาตรี2 มิ.ย. 25382598
149นางสาวอรุณี สังขรัตน์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญาตรี6 ก.ค. 25382598
150นางสาวจิราภรณ์ วงศ์พิทักษ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะการงานอาชีพฯเกษตรศาสตร์ปริญญาตรี30 ก.ค. 25382598
151นางสาววทันยา ภาษาพรมครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะศิลปะศิลปศึกษาปริญญาตรี1 พ.ค. 25392599

ข้อมูลลูกจ้างประจำ

ชื่อ/นามสกุลตำแหน่งและส่วนราชการเลขที่ตำแหน่งวุฒิการ
ศึกษา
วันเดือนปีเกิดปีเกษียณ
นายฉลอง เรืองฤทธิ์ช่างปูนชั้น 313824ปวช. (ช่างยนต์)26/8/25032563
นางณัฐอร ตังนิธภัทรพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 210405ปริญญาตรี ศศ.บ.6/3/25042564
นางสาวพัชรา โถทองพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 210409ปริญญาตรี ศศ.บ.16/9/25052565
นายประสิทธิ์ โดดเดี่ยวช่างไม้ชั้น 310414(การจัดการทั่วไป)30/7/25052565
นายธนากร คงขุนทดช่างไม้ชั้น 310400ปวส.5/6/25082568
นายกายสิทธิ์ อาจสาลีช่างไม้ชั้น 310399ม.66/6/25092569
นายวรันต์ ชินทองช่างไม้ชั้น 310402ปวช.(ช่างก่อสร้าง)27/1/25102570
นายปรีชา อินสุวรรณ์ช่างไม้ปูน 312403ปวท.4/6/25142574

ข้อมูลพนักงานราชการ , ลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อ-สกุลระดับการศึกษาสูงสุดวิชาเอกการปฏิบัติหน้าที่
พนักงานราชการ
นางสาวหนึ่งฤทัย สอนอาจปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์สอนสังคมศึกษา
นางสาวชมพู คำโทปริญญาตรีการจัดการทั่วไปประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
นางสาวธานีรัตน์ ไกรรักษ์ปริญญาตรีศิลปกรรมนาฏศิลป์สอนนาฎศิลป์
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูจ้างสอน)
Mr. Norman Anthony GuestBachelor of ArtsEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr. Richard GrantBachelor of ArtsEnglish LiteratureสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Ms. Lorna Backian SalasaBachelor of ArtsGeneral Science of MathสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr.Julio WidwidanBachelor of ArtsEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr. Rex P. BaguiBachelor of Secondary EducationMathematicsสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นางสาวสุลักขณา สติมั่นปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Jackelyn T. SadaypanMaster DegreeBiologyสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Hershie A. LopezBachelor of Science in Information TechnologyScience in Information TechnologyสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
Mr. Frans C. De VilliersLLB (Law)International LawสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Ms. Charmaine Ann B. SalasaBachelor of Secondary EducationPhysical ScienceสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Marilyn V. TilosBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Mr. Freddy Marcelo BaguilatBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Mr. Sammy Gomez MilanBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Miss Lopez Irish Jean AgillonBachelor of Secondary EducationEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Miss Jurisa O. OguesBachelor of Secondary EducationEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นางสาวกาญจนา ทุ่มโมงปริญญาตรีภาษาจีนสอนภาษาจีน
นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคนปริญญาตรีคณิตศาสตร์สอนคณิตศาสตร์
นายธัญวิชญ์ สาลีวงศ์ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตสอนคณิตศาสตร์
นางสาวอรุณี ตังวิรุฬวานิชปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนวิทยาศาสตร์
นายอนุชา บุญเย็นปริญญาตรีดุริยางค์ศิลป์สอนศิลปะ
นายส้ม จันทร์ทอนปริญญาตรีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ธุรกิจท่องเที่ยว)สอนภาษาเขมร
นายทวีศักดิ์ อาจชมภูปริญญาตรีภาษาลาวสอนภาษาลาว
นางสาวรัตนาวลี ศรีด้วงปริญญาตรีภาษาเวียดนามสอนภาษาเวียดนาม
นางสาวเมธาวี พาลาเลิศปริญญาตรีสังคมศึกษาสอนวิชาสังคมศึกษา
นางสาวจุรีรัตน์ บุตรวงศ์ปริญญาตรีชีววิทยาสอนชีววิทยา/ประจำกลุ่มงานการเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
นางสาววันสิริ สายสุพรรณ์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นายสมตระกูล สิทธิจินดาปริญญาตรีการแพทย์แผนจีนบัณฑิตสอนภาษาจีน
นายศักรินทร์ สุธารสปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่นสอนภาษาญี่ปุ่น
นางสาวนโลบล ทรงงามปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนวิทยาศาสตร์
Ms.Akiko SakaiBachelor degree of ArtsJapanese historyสอนภาษาญี่ปุ่น
Miss Lian JingchunBachelor degree of ArtsTeaching Chinese As a Foreign Languageสอนภาษาจีน
Miss Zhu PeiyingBachelor degree of ArtsEnglishสอนภาษาจีน
นางสาววรมน แสงสุขปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนคณิตศาสตร์ English Program
นายพรเทพ มะโรณีย์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษ