ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน
ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลครู – บุคลากรทางการศึกษา

#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวิทยะฐานะสังกัดกลุ่มสาระฯสาขา/วิชาเอกวันเดือนปีเกิดปีที่เกษียณฯ
1นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญอื่นๆค.ม. บริหารการศึกษา20 ส.ค. 25042564
2นายยงยุทธ พรหมทา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษอื่นๆศษ.ม. บริหารการศึกษา2 ส.ค. 25022562
3นายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษอื่นๆศษ.ม. บริหารการศึกษา23 ก.ค. 25182578
4นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษอื่นๆศศ.ม. บริหารการศึกษา14 ต.ค. 25202581
5นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษอื่นๆศษ.ม. บริหารการศึกษา25 เม.ย. 25022562
6นางพิสมัย ทองอาบ ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์20 ม.ค. 25212581
7นางสิริทร คงคูณ ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.ม. ภาษาอังกฤษ23 ส.ค. 25192579
8นางอัญชลี สามสี ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม. บริหารการศึกษา7 ก.ค. 25112571
9นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม ครูชำนาญการพิเศษศิลปะค.บ. ศิลปศึกษา19 พ.ค. 25102570
10นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรือง ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์การศึกษา/ ชีววิทยา27 ก.ค. 25152575
11นางมณีรัตน์ นครานุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค.บ. บริหารการศึกษา31 มี.ค. 25042564
12นายอุทัย จึงสมาน ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.ม. วิทยาศาสตร์10 มิ.ย. 25192579
13นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์14 ก.ย. 25172577
14นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯบธ.ม. ธุรกิจการศึกษา21 ก.ย. 25152575
15นางบุญญาพร บูรณะศรี ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทย9 ก.ค. 25132573
16นางวรลักษณ์ สายเชื้อ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯการบริหารการศึกษา12 ต.ค. 25242585
17นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์ ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯบธ.ม. ไม่ใช่วุฒิครู16 เม.ย. 25172577
18นางสาวยุวดี คุณสม ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา31 มี.ค. 25162576
19นายประจักษ์ พันธสีมา ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯศษ.ม. บริหารการศึกษา10 มี.ค. 25052565
20นางวิรงรอง วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ศษ.ม หลักสูตรและการสอน4 มี.ค. 25062566
21นางวิราวรรณ ยกพล ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทย10 พ.ย. 25142575
22นายวรพจน์ นาคถมยา ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอน3 ม.ค. 25082568
23นายชาญชัย กุศลคุ้ม ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทย1 ส.ค. 25062566
24นางศิริพร นามจันทรา ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศบริหารกาศึกษา9 มี.ค. 25152575
25นางกชพร รัตน์ธนากาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.ม. หลักสูตรและการสอน11 ธ.ค. 25152576
26นางอรุณวดี ศรีดาพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ค.บ. วิทยาศาสตร์13 ม.ค. 25022562
27นางวราพร เจริญยุทธ ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศษ.ม. บริหารการศึกษา9 ม.ค. 25052565
28นายสมคิด บุญมะ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. เกษตรศาสตร์1 ม.ค. 25022562
29นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษ22 มิ.ย. 25072567
30นายมงคล ไชยเทพ ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. ประวัติศาสตร์26 ม.ค. 25062566
31นางเบญจวรรณ โชติกุล ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์คม.หลักสูตรและการสอน11 พ.ค. 25152575
32นางวลัย นามวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.ม. ภาษาอังกฤษ6 ก.ย. 25182578
33นายจตุรงค์ ศรีรส ครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาศษ.ม. บริหารการศึกษา11 ส.ค. 25022562
34นางวิจิตรา บุญเย็น ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษ3 เม.ย. 25212581
35นายเฉลียว ศิริดล ครูชำนาญการพิเศษศิลปะศษ.ม. บริหารการศึกษา21 ส.ค. 25062566
36นายยุวพล แสงวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯบธ.บ. ไม่ใช่วุฒิครู1 ธ.ค. 25012562
37นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติ ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.บ. คณิตศาสตร์4 ก.พ. 25032563
38นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล ครูชำนาญการพิเศษศิลปะคบ. ภาษาไทย26 มิ.ย. 25062566
39นางมยุรี สาลีวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์กศ.ม. คณิตศาสตร์5 ต.ค. 25022563
40นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯบธ.บ. ไม่ใช่วุฒิครู5 พ.ค. 25072567
41นายเอกรัตน์ ลับโกษา ครูชำนาญการพิเศษศิลปะศษ.ม. บริหารการศึกษา13 ก.ย. 25062566
42นางประสพสุข ระยับศรี ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯศษ.ม. หลักสูตรและการสอน6 เม.ย. 25082568
43นางสาวดารณี วัฒนปาณี ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯศษ.ม. หลักสูตรและการสอน13 ม.ค. 25142574
44นางพิสุทธิ์ศรี ธนทองคำเหลือ ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอน24 มี.ค. 25132573
45นายวิโรจน์ วรรณชัย ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯบธ.บ. (การบัญชี)7 ธ.ค. 25042565
46นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. วัดผล/ประเมินผลการศึกษา20 พ.ค. 25022562
47นางเยาว์ลักษณ์ พุทธเสน ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน17 พ.ค. 25042564
48นางสาวนวลขจร คำมุงคุล ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน16 ก.พ. 25022562
49นางพวงผกา ไชยพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.บ. ชีววิทยา28 ม.ค. 25022562
50นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอน10 ก.ค. 25172577
51นางเทพา สระแก้ว ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์12 ส.ค. 25162576
52นางเอื้อมพร สหธรรมมิกะชาติ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.บ. วิทยาศาสตร์30 ต.ค. 25022563
53นางสุดาจันทร์ รัตนโกสินทร์ ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯศษ.บ. สังคมศึกษา3 ม.ค. 25022562
54นางสุกัญญา ทีงาม ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ค.บ. วิทยาศาสตร์30 ก.ค. 25192579
55นางสาวสุภัทรา ชูสาย ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯกศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา14 มี.ค. 25132573
56นายธุวลักษณ์ แก้วคูณ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอน24 ก.ค. 25162576
57นายประโยชน์ รังษี ครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาวท.บ. พลศึกษา13 ก.ค. 25122572
58นางศิริวรรณ มะโรณีย์ ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. คหกรรมศาสตร์20 เม.ย. 25022562
59นางนิตยา วิเศษสังข์ ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา21 ธ.ค. 25142575
60นางวาสนา ทิพย์รักษา ครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค.บ. คหกรรมศาสตร์19 เม.ย. 25042564
61นายสถิตย์ ประสาร ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา30 พ.ค. 25032563
62นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่ ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษ1 ก.ย. 25102570
63นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. ธุรกิจศึกษา (บัญชี)1 ก.ย. 25192579
64นางบุษกรณ์ พรหมพิลา ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม.หลักสูตรและการสอน28 เม.ย. 25152575
65นายประดิษฐ์ ส่งสุข ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษา3 พ.ย. 25072568
66นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้22 พ.ย. 25132574
67นางลำใย ศรีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม. หลักสูตรและการสอน25 ต.ค. 25052566
68นายคำสิงห์ บูรณะศรี ครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาศษ.ม. บริหารการศึกษา30 เม.ย. 25152575
69นางโสภา พิเชฐโสภณ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯศษ.ม.19 ต.ค. 25142575
70นางกิตติยา ส่งสุข ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน1 ส.ค. 25162576
71นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย ครูชำนาญการพิเศษศิลปะค.บ. นาฏศิลป์5 ม.ค. 25062566
72นายศักดิ์ชาย เกษร ครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศษ.ม. บริหารการศึกษา18 ส.ค. 25072567
73นางกนกอร ณิชกุล ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.ม. บริหารการศึกษา26 มิ.ย. 25152575
74นางมุสิกมาศ อาษาศรี ครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษากศ.ม. บริหารการศึกษา25 พ.ค. 25142574
75นางสาววิภาพร ชิณะแขว ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯวท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ4 ม.ค. 25262586
76นางนันท์นภัส อุบลพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. อื่นๆ18 ม.ค. 25032563
77นางสาวชนิดาพร ดวงแสง ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา28 ต.ค. 25262587
78นายวัชรา สิงห์ชะฎา ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาศาสตร์17 พ.ย. 25252586
79นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. บริหารการศึกษา2 ส.ค. 25032563
80นางยุพิน จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาบธ.บ การจัดการทั่วไป4 ก.ย. 25042564
81นางสาวปราญชลี นนทะวัน ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาเคมี27 เม.ย. 25282588
82นางวณิชยา รัฐอุบล ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศศ.ม. ภาษาไทย21 ต.ค. 25282589
83นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี)15 ก.ค. 25282588
84นางจินต์ภาณี กองจินดา ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.ม. หลักสูตรและการสอน18 พ.ย. 25272588
85นายภูเบศ เศรษฐบุตร ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯวท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ20 ต.ค. 25162577
86นางปิยาพร พรหมทา ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.ม. หลักสูตรและการสอน21 ต.ค. 25072568
87นางวิไล กุยแก้ว ครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกศ.ม. จิตวิทยา15 ต.ค. 25162577
88นางกิ่งแก้ว แดงงาม ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้17 เม.ย. 25192579
89นางพวงเพชร โพธิ์ชัย ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม.7 ม.ค. 25252585
90นายพีรกานต์ หมวดแก้ว ครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษากศ.ม. บริหารการศึกษา27 พ.ย. 25172578
91นางสุพัตรา ไชยโชติ ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษา20 พ.ย. 25222583
92นางผัสนี พานพรหม ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา2 ก.ค. 25132573
93นางณัฐรดา สาลี ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. ภูมิศาสตร์28 ก.พ. 25142574
94นางมนัสนันท์ ละเลิศ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาศาสตร์27 มิ.ย. 25262586
95นางนภสร เลิศศรี ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.ม. การสอนเคมี27 ก.ย. 25142574
96นายนพพร ศรปัญญา ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศศ.บ. ภาษาไทย2 ส.ค. 25222582
97นางวรรณา ศิริดล ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯกศ.ม. บริหารการศึกษา5 มิ.ย. 25042564
98นางเมตตา ปัญญาสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษา18 ต.ค. 25202581
99นายบรรพชิต โพธิ์บอน ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา4 เม.ย. 25272587
100นางกาญจนา ชิดดี ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศษ.ม. บริหารการศึกษา23 ต.ค. 25102571
101นางสาวนารินทร์ จันทราภิรมย์ ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯศษ.ม. อื่นๆ17 ก.ค. 25162576
102นางไสว ทองเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์การบริหารการศึกษา23 ธ.ค. 25152576
103นางดวงศิริ สุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษ30 ส.ค. 25162576
104นางแดงต้อย ปิ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษา16 ธ.ค. 25082569
105นางสาวสุภัตตรา บุญภามา ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษ12 มิ.ย. 25242584
106นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่ง ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา25 ม.ค. 25102570
107นายเด่นโชค ขุนพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษ31 ต.ค. 25052566
108นางสาวณภัษชนันทน์ อาภรณ์ศรี ครูชำนาญการภาษาไทยกศ.ม. บริหารการศึกษา25 ม.ค. 25282588
109นางสาวมะติกา สุธาบุญ ครูชำนาญการคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์14 พ.ค. 25202580
110นางประภา สมสุข ครูชำนาญการวิทยาศาสตร์กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา10 เม.ย. 25232583
111นางสาวพิชญาภา สีนามะ ครูชำนาญการคณิตศาสตร์ก.ศ.ม. คณิตศาสตร์14 ธ.ค. 25252586
112นางสาววีระยา บุญพามา ครูชำนาญการคณิตศาสตร์ศษ.บ. คณิตศาสตร์5 ม.ค. 25252585
113นางปิยลดา หารไชย ครูชำนาญการภาษาต่างประเทศศษ.ม. บริหารการศึกษา26 เม.ย. 25272587
114นางไพลี จันทร์นิยม ครูชำนาญการสังคมศึกษาฯหลักสูตรและการสอน21 ส.ค. 25102570
115นายณัฐพร ทองพูน ครูชำนาญการวิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาศาสตร์13 ส.ค. 25302590
116นายสุรชัย ดอกแก้ว ครูชำนาญการวิทยาศาสตร์วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา)31 ส.ค. 25282588
117นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์ ครูชำนาญการคณิตศาสตร์กศ.บ. คณิตศาสตร์9 ก.ย. 25282588
118นางสาวบุญล้อม กันตรง ครูชำนาญการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกศ.ม. หลักสูตรและการสอน23 ก.ย. 25202580
119นายวิทยา อินธิมาศ ครูชำนาญการคณิตศาสตร์ศษ.ม. การบริหารการศึกษา15 ก.ย. 25282588
120นายธีระเดช ทองอินทร์ ครูชำนาญการศิลปะค.ม.ศิลปศึกษา4 ก.ย. 25252585
121นายไพรนคร ชิณะแขว ครูชำนาญการการงานอาชีพฯกศ.ม. บริหารการศึกษา12 มิ.ย. 25292589
122นางพณิฎาร์ ชำนิกุล ครูชำนาญการวิทยาศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษา25 เม.ย. 25282588
123ปวีณ์ธิดา สังวัง ครูไม่มีวิทยะฐานะคณิตศาสตร์บริหารการศึกษา28 ก.ย. 25342594
124นางสาวจุธาภัค วรโครต ครูไม่มีวิทยะฐานะภาษาไทยศษ.ม. หลักสูตรและการสอน2 ธ.ค. 25312592
125นายณัฐวุฒิ หารไชย ครูไม่มีวิทยะฐานะวิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาศาสตร์18 ม.ค. 25272587
126นายอรรถพล ศรีเลิศ ครูไม่มีวิทยะฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา22 ส.ค. 25332593
127นางสาวสุกัญญา โลนุสิทธิ์ ครูไม่มีวิทยะฐานะวิทยาศาสตร์ศศ.บ. วิทยาศาสตร์29 พ.ค. 25352595
128นางสาวสุวิมล โคตรสมบัติ ครูไม่มีวิทยะฐานะคณิตศาสตร์การสอนคณิตศาสตร์27 พ.ย. 25312592
129นายสำเริง บุญตา ครูไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. อื่นๆ23 ม.ค. 25302590
130นางปัทมา ชลเทพ ครูไม่มีวิทยะฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา2 ส.ค. 25222582
131นางสาวเกศินี บรรจง ครูไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. อื่นๆ7 ก.ค. 25292589
132นางสาวนันทนา สาลี ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์15 เม.ย. 25382598
133นางสาวฐิติยาภรณ์ ดุษฎีกุล ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะสังคมศึกษาฯสังคมศึกษา15 ก.พ. 25382598
134นางสาวชุตินันท์ อินทร์ดา ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ10 มิ.ย. 25372597
135นางสาวกานตชนน์ ชาวประสา ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาไทยภาษาไทย25 ก.พ. 25382598
136นายสุทธิกุล กอกหวาน ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะศิลปะค.บ. ดนตรี30 พ.ค. 25362596
137นางสาวชลล์ลฤลล์ เนียมจิตร ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศศษ.บ. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ8 มี.ค. 25362596
138นางสาวธิดารัตน์ คำแพง ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะวิทยาศาสตร์กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เคมี)1 ส.ค. 25352595
139นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่าง ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะสังคมศึกษาฯศษ.บ. สังคมศึกษา11 พ.ย. 25352596
140นางสาวอารยา โพธิสาร ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์21 มี.ค. 25362596
141นางสาวจุฑารัตน์ นามวงษ์ ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาไทยกศ.บ. ภาษาไทย16 ต.ค. 25352596
142นางสาวชนกพร สติภาบุญโสดากร ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษ25 เม.ย. 25372597
143นายธีรศักดิ์ ชูแก้ว ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศกศ.บ. การสอนภาษาจีน31 ก.ค. 25362596
144นางสาวเพ็ญประภา บุญพิพัฒมงคล ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะคณิตศาสตร์ศษ.ม. คณิตศาสตร์26 ธ.ค. 25322593
145นางสาวกุลมณี พรมศรี ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. อื่นๆ19 ก.พ. 25332593
146นางสาวลลิตา สายแก้ว ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา17 ธ.ค. 25342595
147นางสาวกุลนิษฐ์ พรมลา ครูอัตราจ้างไม่มีวิทยะฐานะสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษา17 ส.ค. 25212581

ข้อมูลลูกจ้างประจำ

ชื่อ/นามสกุลตำแหน่งและส่วนราชการเลขที่ตำแหน่งวุฒิการ
ศึกษา
วันเดือนปีเกิดปีเกษียณ
นายฉลอง เรืองฤทธิ์ช่างปูนชั้น 313824ปวช. (ช่างยนต์)26/8/25032563
นางณัฐอร ตังนิธภัทรพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 210405ปริญญาตรี ศศ.บ.6/3/25042564
นางสาวพัชรา โถทองพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 210409ปริญญาตรี ศศ.บ.16/9/25052565
นายประสิทธิ์ โดดเดี่ยวช่างไม้ชั้น 310414(การจัดการทั่วไป)30/7/25052565
นายธนากร คงขุนทดช่างไม้ชั้น 310400ปวส.5/6/25082568
นายกายสิทธิ์ อาจสาลีช่างไม้ชั้น 310399ม.66/6/25092569
นายวรันต์ ชินทองช่างไม้ชั้น 310402ปวช.(ช่างก่อสร้าง)27/1/25102570
นายปรีชา อินสุวรรณ์ช่างไม้ปูน 312403ปวท.4/6/25142574

ข้อมูลพนักงานราชการ , ลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อ-สกุลระดับการศึกษาสูงสุดวิชาเอกการปฏิบัติหน้าที่
พนักงานราชการ
นางสาวหนึ่งฤทัย สอนอาจปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์สอนสังคมศึกษา
นางสาวชมพู คำโทปริญญาตรีการจัดการทั่วไปประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
นางสาวธานีรัตน์ ไกรรักษ์ปริญญาตรีศิลปกรรมนาฏศิลป์สอนนาฎศิลป์
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูจ้างสอน)
Mr. Norman Anthony GuestBachelor of ArtsEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr. Richard GrantBachelor of ArtsEnglish LiteratureสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Ms. Lorna Backian SalasaBachelor of ArtsGeneral Science of MathสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr.Julio WidwidanBachelor of ArtsEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr. Rex P. BaguiBachelor of Secondary EducationMathematicsสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นางสาวสุลักขณา สติมั่นปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Jackelyn T. SadaypanMaster DegreeBiologyสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Hershie A. LopezBachelor of Science in Information TechnologyScience in Information TechnologyสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
Mr. Frans C. De VilliersLLB (Law)International LawสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Ms. Charmaine Ann B. SalasaBachelor of Secondary EducationPhysical ScienceสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Marilyn V. TilosBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Mr. Freddy Marcelo BaguilatBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Mr. Sammy Gomez MilanBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Miss Lopez Irish Jean AgillonBachelor of Secondary EducationEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Miss Jurisa O. OguesBachelor of Secondary EducationEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นางสาวกาญจนา ทุ่มโมงปริญญาตรีภาษาจีนสอนภาษาจีน
นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคนปริญญาตรีคณิตศาสตร์สอนคณิตศาสตร์
นายธัญวิชญ์ สาลีวงศ์ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตสอนคณิตศาสตร์
นางสาวอรุณี ตังวิรุฬวานิชปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนวิทยาศาสตร์
นายอนุชา บุญเย็นปริญญาตรีดุริยางค์ศิลป์สอนศิลปะ
นายส้ม จันทร์ทอนปริญญาตรีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ธุรกิจท่องเที่ยว)สอนภาษาเขมร
นายทวีศักดิ์ อาจชมภูปริญญาตรีภาษาลาวสอนภาษาลาว
นางสาวรัตนาวลี ศรีด้วงปริญญาตรีภาษาเวียดนามสอนภาษาเวียดนาม
นางสาวเมธาวี พาลาเลิศปริญญาตรีสังคมศึกษาสอนวิชาสังคมศึกษา
นางสาวจุรีรัตน์ บุตรวงศ์ปริญญาตรีชีววิทยาสอนชีววิทยา/ประจำกลุ่มงานการเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
นางสาววันสิริ สายสุพรรณ์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นายสมตระกูล สิทธิจินดาปริญญาตรีการแพทย์แผนจีนบัณฑิตสอนภาษาจีน
นายศักรินทร์ สุธารสปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่นสอนภาษาญี่ปุ่น
นางสาวนโลบล ทรงงามปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนวิทยาศาสตร์
Ms.Akiko SakaiBachelor degree of ArtsJapanese historyสอนภาษาญี่ปุ่น
Miss Lian JingchunBachelor degree of ArtsTeaching Chinese As a Foreign Languageสอนภาษาจีน
Miss Zhu PeiyingBachelor degree of ArtsEnglishสอนภาษาจีน
นางสาววรมน แสงสุขปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนคณิตศาสตร์ English Program
นายพรเทพ มะโรณีย์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษ