ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน
ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลครู – บุคลากรทางการศึกษา

#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวิทยะฐานะสังกัดกลุ่มสาระฯสาขา/วิชาเอกวันเดือนปีเกิดปีที่เกษียณฯ
1นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญอื่นๆค.ม. บริหารการศึกษา20 ส.ค. 25042564
2นายยงยุทธ พรหมทารองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษอื่นๆศษ.ม. บริหารการศึกษา2 ส.ค. 25022562
3นายนิธิศ สายเชื้อรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษอื่นๆศษ.ม. บริหารการศึกษา23 ก.ค. 25182578
4นายเทพปทาน สีแก้วรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษอื่นๆศศ.ม. บริหารการศึกษา14 ต.ค. 25202581
5นายวิเศษ น้อยมิ่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษอื่นๆศษ.ม. บริหารการศึกษา25 เม.ย. 25022562
6นางพิสมัย ทองอาบครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์20 ม.ค. 25212581
7นางสิริทร คงคูณครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.ม. ภาษาอังกฤษ23 ส.ค. 25192579
8นางอัญชลี สามสีครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม. บริหารการศึกษา7 ก.ค. 25112571
9นายฉัตรชัย สุวรรณพรหมครูชำนาญการพิเศษศิลปะค.บ. ศิลปศึกษา19 พ.ค. 25102570
10นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรืองครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์การศึกษา/ ชีววิทยา27 ก.ค. 25152575
11นางมณีรัตน์ นครานุรักษ์ครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค.บ. บริหารการศึกษา31 มี.ค. 25042564
12นายอุทัย จึงสมานครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.ม. วิทยาศาสตร์10 มิ.ย. 25192579
13นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สินครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์14 ก.ย. 25172577
14นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯบธ.ม. ธุรกิจการศึกษา21 ก.ย. 25152575
15นางบุญญาพร บูรณะศรีครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทย9 ก.ค. 25132573
16นางวรลักษณ์ สายเชื้อครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯการบริหารการศึกษา12 ต.ค. 25242585
17นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯบธ.ม. ไม่ใช่วุฒิครู16 เม.ย. 25172577
18นางสาวยุวดี คุณสมครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา31 มี.ค. 25162576
19นายประจักษ์ พันธสีมาครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯศษ.ม. บริหารการศึกษา10 มี.ค. 25052565
20นางวิรงรอง วิเศษครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ศษ.ม หลักสูตรและการสอน4 มี.ค. 25062566
21นางวิราวรรณ ยกพลครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทย10 พ.ย. 25142575
22นายวรพจน์ นาคถมยาครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอน3 ม.ค. 25082568
23นายชาญชัย กุศลคุ้มครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทย1 ส.ค. 25062566
24นางศิริพร นามจันทราครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศบริหารกาศึกษา9 มี.ค. 25152575
25นางกชพร รัตน์ธนากาญจน์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.ม. หลักสูตรและการสอน11 ธ.ค. 25152576
26นางอรุณวดี ศรีดาพันธ์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ค.บ. วิทยาศาสตร์13 ม.ค. 25022562
27นางวราพร เจริญยุทธครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศษ.ม. บริหารการศึกษา9 ม.ค. 25052565
28นายสมคิด บุญมะครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. เกษตรศาสตร์1 ม.ค. 25022562
29นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษ22 มิ.ย. 25072567
30นายมงคล ไชยเทพครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. ประวัติศาสตร์26 ม.ค. 25062566
31นางเบญจวรรณ โชติกุลครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์คม.หลักสูตรและการสอน11 พ.ค. 25152575
32นางวลัย นามวงศ์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.ม. ภาษาอังกฤษ6 ก.ย. 25182578
33นายจตุรงค์ ศรีรสครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาศษ.ม. บริหารการศึกษา11 ส.ค. 25022562
34นางวิจิตรา บุญเย็นครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษ3 เม.ย. 25212581
35นายเฉลียว ศิริดลครูชำนาญการพิเศษศิลปะศษ.ม. บริหารการศึกษา21 ส.ค. 25062566
36นายยุวพล แสงวงศ์ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯบธ.บ. ไม่ใช่วุฒิครู1 ธ.ค. 25012562
37นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.บ. คณิตศาสตร์4 ก.พ. 25032563
38นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุลครูชำนาญการพิเศษศิลปะคบ. ภาษาไทย26 มิ.ย. 25062566
39นางมยุรี สาลีวงศ์ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์กศ.ม. คณิตศาสตร์5 ต.ค. 25022563
40นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯบธ.บ. ไม่ใช่วุฒิครู5 พ.ค. 25072567
41นายเอกรัตน์ ลับโกษาครูชำนาญการพิเศษศิลปะศษ.ม. บริหารการศึกษา13 ก.ย. 25062566
42นางประสพสุข ระยับศรีครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯศษ.ม. หลักสูตรและการสอน6 เม.ย. 25082568
43นางสาวดารณี วัฒนปาณีครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯศษ.ม. หลักสูตรและการสอน13 ม.ค. 25142574
44นางพิสุทธิ์ศรี ธนทองคำเหลือครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอน24 มี.ค. 25132573
45นายวิโรจน์ วรรณชัยครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯบธ.บ. (การบัญชี)7 ธ.ค. 25042565
46นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. วัดผล/ประเมินผลการศึกษา20 พ.ค. 25022562
47นางเยาว์ลักษณ์ พุทธเสนครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน17 พ.ค. 25042564
48นางสาวนวลขจร คำมุงคุลครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน16 ก.พ. 25022562
49นางพวงผกา ไชยพงษ์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.บ. ชีววิทยา28 ม.ค. 25022562
50นางรสสุคนธ์ แก้วคูณครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอน10 ก.ค. 25172577
51นางเทพา สระแก้วครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์12 ส.ค. 25162576
52นางเอื้อมพร สหธรรมมิกะชาติครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.บ. วิทยาศาสตร์30 ต.ค. 25022563
53นางสุดาจันทร์ รัตนโกสินทร์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯศษ.บ. สังคมศึกษา3 ม.ค. 25022562
54นางสุกัญญา ทีงามครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ค.บ. วิทยาศาสตร์30 ก.ค. 25192579
55นางสาวสุภัทรา ชูสายครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯกศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา14 มี.ค. 25132573
56นายธุวลักษณ์ แก้วคูณครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอน24 ก.ค. 25162576
57นายประโยชน์ รังษีครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาวท.บ. พลศึกษา13 ก.ค. 25122572
58นางศิริวรรณ มะโรณีย์ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. คหกรรมศาสตร์20 เม.ย. 25022562
59นางนิตยา วิเศษสังข์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา21 ธ.ค. 25142575
60นางวาสนา ทิพย์รักษาครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค.บ. คหกรรมศาสตร์19 เม.ย. 25042564
61นายสถิตย์ ประสารครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา30 พ.ค. 25032563
62นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษ1 ก.ย. 25102570
63นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สินครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. ธุรกิจศึกษา (บัญชี)1 ก.ย. 25192579
64นางบุษกรณ์ พรหมพิลาครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม.หลักสูตรและการสอน28 เม.ย. 25152575
65นายประดิษฐ์ ส่งสุขครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษา3 พ.ย. 25072568
66นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้22 พ.ย. 25132574
67นางลำใย ศรีนุกูลครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม. หลักสูตรและการสอน25 ต.ค. 25052566
68นายคำสิงห์ บูรณะศรีครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาศษ.ม. บริหารการศึกษา30 เม.ย. 25152575
69นางโสภา พิเชฐโสภณครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯศษ.ม.19 ต.ค. 25142575
70นางกิตติยา ส่งสุขครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน1 ส.ค. 25162576
71นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัยครูชำนาญการพิเศษศิลปะค.บ. นาฏศิลป์5 ม.ค. 25062566
72นายศักดิ์ชาย เกษรครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศษ.ม. บริหารการศึกษา18 ส.ค. 25072567
73นางกนกอร ณิชกุลครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.ม. บริหารการศึกษา26 มิ.ย. 25152575
74นางมุสิกมาศ อาษาศรีครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษากศ.ม. บริหารการศึกษา25 พ.ค. 25142574
75นางสาววิภาพร ชิณะแขวครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯวท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ4 ม.ค. 25262586
76นางนันท์นภัส อุบลพงษ์ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. อื่นๆ18 ม.ค. 25032563
77นางสาวชนิดาพร ดวงแสงครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา28 ต.ค. 25262587
78นายวัชรา สิงห์ชะฎาครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาศาสตร์17 พ.ย. 25252586
79นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. บริหารการศึกษา2 ส.ค. 25032563
80นางยุพิน จันทร์ศรีครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาบธ.บ การจัดการทั่วไป4 ก.ย. 25042564
81นางสาวปราญชลี นนทะวันครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาเคมี27 เม.ย. 25282588
82นางวณิชยา รัฐอุบลครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศศ.ม. ภาษาไทย21 ต.ค. 25282589
83นางสาวพัลยมน เย็นสมุทรครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี)15 ก.ค. 25282588
84นางจินต์ภาณี กองจินดาครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.ม. หลักสูตรและการสอน18 พ.ย. 25272588
85นายภูเบศ เศรษฐบุตรครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯวท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ20 ต.ค. 25162577
86นางปิยาพร พรหมทาครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.ม. หลักสูตรและการสอน21 ต.ค. 25072568
87นางวิไล กุยแก้วครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกศ.ม. จิตวิทยา15 ต.ค. 25162577
88นางกิ่งแก้ว แดงงามครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้17 เม.ย. 25192579
89นางพวงเพชร โพธิ์ชัยครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม.7 ม.ค. 25252585
90นายพีรกานต์ หมวดแก้วครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษากศ.ม. บริหารการศึกษา27 พ.ย. 25172578
91นางสุพัตรา ไชยโชติครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษา20 พ.ย. 25222583
92นางผัสนี พานพรหมครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา2 ก.ค. 25132573
93นางณัฐรดา สาลีครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. ภูมิศาสตร์28 ก.พ. 25142574
94นางมนัสนันท์ ละเลิศครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาศาสตร์27 มิ.ย. 25262586
95นางนภสร เลิศศรีครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.ม. การสอนเคมี27 ก.ย. 25142574
96นายนพพร ศรปัญญาครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศศ.บ. ภาษาไทย2 ส.ค. 25222582
97นางวรรณา ศิริดลครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯกศ.ม. บริหารการศึกษา5 มิ.ย. 25042564
98นางเมตตา ปัญญาสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษา18 ต.ค. 25202581
99นายบรรพชิต โพธิ์บอนครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา4 เม.ย. 25272587
100นางกาญจนา ชิดดีครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศษ.ม. บริหารการศึกษา23 ต.ค. 25102571
101นางสาวนารินทร์ จันทราภิรมย์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯศษ.ม. อื่นๆ17 ก.ค. 25162576
102นางไสว ทองเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์การบริหารการศึกษา23 ธ.ค. 25152576
103นางดวงศิริ สุขประเสริฐครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษ30 ส.ค. 25162576
104นางแดงต้อย ปิ่นทองครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษา16 ธ.ค. 25082569
105นางสาวสุภัตตรา บุญภามาครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษ12 มิ.ย. 25242584
106นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่งครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา25 ม.ค. 25102570
107นายเด่นโชค ขุนพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษ31 ต.ค. 25052566
108นางสาวณภัษชนันทน์ อาภรณ์ศรีครูชำนาญการภาษาไทยกศ.ม. บริหารการศึกษา25 ม.ค. 25282588
109นางสาวมะติกา สุธาบุญครูชำนาญการคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์14 พ.ค. 25202580
110นางประภา สมสุขครูชำนาญการวิทยาศาสตร์กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา10 เม.ย. 25232583
111นางสาวพิชญาภา สีนามะครูชำนาญการคณิตศาสตร์ก.ศ.ม. คณิตศาสตร์14 ธ.ค. 25252586
112นางสาววีระยา บุญพามาครูชำนาญการคณิตศาสตร์ศษ.บ. คณิตศาสตร์5 ม.ค. 25252585
113นางปิยลดา หารไชยครูชำนาญการภาษาต่างประเทศศษ.ม. บริหารการศึกษา26 เม.ย. 25272587
114นางไพลี จันทร์นิยมครูชำนาญการสังคมศึกษาฯหลักสูตรและการสอน21 ส.ค. 25102570
115นายณัฐพร ทองพูนครูชำนาญการวิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาศาสตร์13 ส.ค. 25302590
116นายสุรชัย ดอกแก้วครูชำนาญการวิทยาศาสตร์วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา)31 ส.ค. 25282588
117นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์ครูชำนาญการคณิตศาสตร์กศ.บ. คณิตศาสตร์9 ก.ย. 25282588
118นางสาวบุญล้อม กันตรงครูชำนาญการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกศ.ม. หลักสูตรและการสอน23 ก.ย. 25202580
119นายวิทยา อินธิมาศครูชำนาญการคณิตศาสตร์ศษ.ม. การบริหารการศึกษา15 ก.ย. 25282588
120นายธีระเดช ทองอินทร์ครูชำนาญการศิลปะค.ม.ศิลปศึกษา4 ก.ย. 25252585
121นายไพรนคร ชิณะแขวครูชำนาญการการงานอาชีพฯกศ.ม. บริหารการศึกษา12 มิ.ย. 25292589
122นางพณิฎาร์ ชำนิกุลครูชำนาญการวิทยาศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษา25 เม.ย. 25282588
123ปวีณ์ธิดา สังวังครูไม่มีวิทยะฐานะคณิตศาสตร์บริหารการศึกษา28 ก.ย. 25342594
124นางสาวจุธาภัค วรโครตครูไม่มีวิทยะฐานะภาษาไทยศษ.ม. หลักสูตรและการสอน2 ธ.ค. 25312592
125นายณัฐวุฒิ หารไชยครูไม่มีวิทยะฐานะวิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาศาสตร์18 ม.ค. 25272587
126นายอรรถพล ศรีเลิศครูไม่มีวิทยะฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา22 ส.ค. 25332593
127นางสาวสุกัญญา โลนุสิทธิ์ครูไม่มีวิทยะฐานะวิทยาศาสตร์ศศ.บ. วิทยาศาสตร์29 พ.ค. 25352595
128นางสาวสุวิมล โคตรสมบัติครูไม่มีวิทยะฐานะคณิตศาสตร์การสอนคณิตศาสตร์27 พ.ย. 25312592
129นายสำเริง บุญตาครูไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. อื่นๆ23 ม.ค. 25302590
130นางปัทมา ชลเทพครูไม่มีวิทยะฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา2 ส.ค. 25222582
131นางสาวเกศินี บรรจงครูไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. อื่นๆ7 ก.ค. 25292589
132นางสาวนันทนา สาลีครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์15 เม.ย. 25382598
133นางสาวฐิติยาภรณ์ ดุษฎีกุลครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะสังคมศึกษาฯสังคมศึกษา15 ก.พ. 25382598
134นางสาวชุตินันท์ อินทร์ดาครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ10 มิ.ย. 25372597
135นางสาวกานตชนน์ ชาวประสาครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาไทยภาษาไทย25 ก.พ. 25382598
136นายสุทธิกุล กอกหวานครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะศิลปะค.บ. ดนตรี30 พ.ค. 25362596
137นางสาวชลล์ลฤลล์ เนียมจิตรครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศศษ.บ. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ8 มี.ค. 25362596
138นางสาวธิดารัตน์ คำแพงครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะวิทยาศาสตร์กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เคมี)1 ส.ค. 25352595
139นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่างครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะสังคมศึกษาฯศษ.บ. สังคมศึกษา11 พ.ย. 25352596
140นางสาวอารยา โพธิสารครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์21 มี.ค. 25362596
141นางสาวจุฑารัตน์ นามวงษ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาไทยกศ.บ. ภาษาไทย16 ต.ค. 25352596
142นางสาวชนกพร สติภาบุญโสดากรครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษ25 เม.ย. 25372597
143นายธีรศักดิ์ ชูแก้วครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศกศ.บ. การสอนภาษาจีน31 ก.ค. 25362596
144นางสาวเพ็ญประภา บุญพิพัฒมงคลครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะคณิตศาสตร์ศษ.ม. คณิตศาสตร์26 ธ.ค. 25322593
145นางสาวกุลมณี พรมศรีครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. อื่นๆ19 ก.พ. 25332593
146นางสาวลลิตา สายแก้วครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา17 ธ.ค. 25342595
147นางสาวกุลนิษฐ์ พรมลาครูอัตราจ้างไม่มีวิทยะฐานะสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษา17 ส.ค. 25212581

ข้อมูลลูกจ้างประจำ

ชื่อ/นามสกุลตำแหน่งและส่วนราชการเลขที่ตำแหน่งวุฒิการ
ศึกษา
วันเดือนปีเกิดปีเกษียณ
นายฉลอง เรืองฤทธิ์ช่างปูนชั้น 313824ปวช. (ช่างยนต์)26/8/25032563
นางณัฐอร ตังนิธภัทรพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 210405ปริญญาตรี ศศ.บ.6/3/25042564
นางสาวพัชรา โถทองพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 210409ปริญญาตรี ศศ.บ.16/9/25052565
นายประสิทธิ์ โดดเดี่ยวช่างไม้ชั้น 310414(การจัดการทั่วไป)30/7/25052565
นายธนากร คงขุนทดช่างไม้ชั้น 310400ปวส.5/6/25082568
นายกายสิทธิ์ อาจสาลีช่างไม้ชั้น 310399ม.66/6/25092569
นายวรันต์ ชินทองช่างไม้ชั้น 310402ปวช.(ช่างก่อสร้าง)27/1/25102570
นายปรีชา อินสุวรรณ์ช่างไม้ปูน 312403ปวท.4/6/25142574

ข้อมูลพนักงานราชการ , ลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อ-สกุลระดับการศึกษาสูงสุดวิชาเอกการปฏิบัติหน้าที่
พนักงานราชการ
นางสาวหนึ่งฤทัย สอนอาจปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์สอนสังคมศึกษา
นางสาวชมพู คำโทปริญญาตรีการจัดการทั่วไปประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
นางสาวธานีรัตน์ ไกรรักษ์ปริญญาตรีศิลปกรรมนาฏศิลป์สอนนาฎศิลป์
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูจ้างสอน)
Mr. Norman Anthony GuestBachelor of ArtsEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr. Richard GrantBachelor of ArtsEnglish LiteratureสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Ms. Lorna Backian SalasaBachelor of ArtsGeneral Science of MathสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr.Julio WidwidanBachelor of ArtsEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr. Rex P. BaguiBachelor of Secondary EducationMathematicsสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นางสาวสุลักขณา สติมั่นปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Jackelyn T. SadaypanMaster DegreeBiologyสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Hershie A. LopezBachelor of Science in Information TechnologyScience in Information TechnologyสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
Mr. Frans C. De VilliersLLB (Law)International LawสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Ms. Charmaine Ann B. SalasaBachelor of Secondary EducationPhysical ScienceสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Marilyn V. TilosBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Mr. Freddy Marcelo BaguilatBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Mr. Sammy Gomez MilanBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Miss Lopez Irish Jean AgillonBachelor of Secondary EducationEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Miss Jurisa O. OguesBachelor of Secondary EducationEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นางสาวกาญจนา ทุ่มโมงปริญญาตรีภาษาจีนสอนภาษาจีน
นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคนปริญญาตรีคณิตศาสตร์สอนคณิตศาสตร์
นายธัญวิชญ์ สาลีวงศ์ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตสอนคณิตศาสตร์
นางสาวอรุณี ตังวิรุฬวานิชปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนวิทยาศาสตร์
นายอนุชา บุญเย็นปริญญาตรีดุริยางค์ศิลป์สอนศิลปะ
นายส้ม จันทร์ทอนปริญญาตรีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ธุรกิจท่องเที่ยว)สอนภาษาเขมร
นายทวีศักดิ์ อาจชมภูปริญญาตรีภาษาลาวสอนภาษาลาว
นางสาวรัตนาวลี ศรีด้วงปริญญาตรีภาษาเวียดนามสอนภาษาเวียดนาม
นางสาวเมธาวี พาลาเลิศปริญญาตรีสังคมศึกษาสอนวิชาสังคมศึกษา
นางสาวจุรีรัตน์ บุตรวงศ์ปริญญาตรีชีววิทยาสอนชีววิทยา/ประจำกลุ่มงานการเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
นางสาววันสิริ สายสุพรรณ์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นายสมตระกูล สิทธิจินดาปริญญาตรีการแพทย์แผนจีนบัณฑิตสอนภาษาจีน
นายศักรินทร์ สุธารสปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่นสอนภาษาญี่ปุ่น
นางสาวนโลบล ทรงงามปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนวิทยาศาสตร์
Ms.Akiko SakaiBachelor degree of ArtsJapanese historyสอนภาษาญี่ปุ่น
Miss Lian JingchunBachelor degree of ArtsTeaching Chinese As a Foreign Languageสอนภาษาจีน
Miss Zhu PeiyingBachelor degree of ArtsEnglishสอนภาษาจีน
นางสาววรมน แสงสุขปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนคณิตศาสตร์ English Program
นายพรเทพ มะโรณีย์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษ