ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน
ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลครู – บุคลากรทางการศึกษา

ชื่อ-สกุลตำแหน่งวิทยะฐานะสังกัดกลุ่มสาระฯสาขา/วิชาเอกวันเดือนปีเกิดปีที่เกษียณฯ
นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษฝ่ายบริหารค.ม. บริหารการศึกษา7 มิ.ย. 25012561
นายยงยุทธ พรหมทา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษฝ่ายบริหารศษ.ม. บริหารการศึกษา2 ส.ค. 25022562
นายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษฝ่ายบริหารศษ.ม. บริหารการศึกษา23 ก.ค. 25182578
นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษฝ่ายบริหารศศ.ม. บริหารการศึกษา14 ต.ค. 25202581
นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษฝ่ายบริหารศษ.ม. บริหารการศึกษา25 เม.ย. 25022562
นางพรงาม ชารีนิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.บ. ภาษาอังกฤษ28 ต.ค. 25002561
นายวิชิต มั่นใจ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์25 ธ.ค. 25002561
นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม ครูชำนาญการพิเศษศิลปะค.บ. ศิลปะ19 พ.ค. 25102570
นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรือง ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ค.บ. วิทยาศาสตร์27 ก.ค. 25152575
นางมณีรัตน์ นครานุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค.บ. บริหารการศึกษา31 มี.ค. 25042564
นายอุทัย จึงสมาน ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.ม. วิทยาศาสตร์10 มิ.ย. 25192579
นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์14 ก.ย. 25172577
นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯบธ.ม. ธุรกิจการศึกษา21 ก.ย. 25152575
นางบุญญาพร บูรณะศรี ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. ภาษาไทย9 ก.ค. 25132573
นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์ ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯบธ.ม. ไม่ใช่วุฒิครู16 เม.ย. 25172577
นางสาวยุวดี คุณสม ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา31 มี.ค. 25162576
นายประจักษ์ พันธสีมา ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯศษ.ม. บริหารการศึกษา10 มี.ค. 25052565
นางสาววิรงรอง วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ศษ.ม หลักสูตรและการสอน4 มี.ค. 25062566
นายวรพจน์ นาคถมยา ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอน3 ม.ค. 25082568
นายชาญชัย กุศลคุ้ม ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทย1 ส.ค. 25062566
นางกชพร รัตน์ธนากาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.ม. หลักสูตรและการสอน11 ธ.ค. 25152576
นางอรุณวดี ศรีดาพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ค.บ. วิทยาศาสตร์13 ม.ค. 25022562
นางวราพร เจริญยุทธ ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศษ.ม. บริหารการศึกษา9 ม.ค. 25052565
นายสมคิด บุญมะ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. เกษตรศาสตร์1 ม.ค. 25022562
นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษ22 มิ.ย. 25072567
นายมงคล ไชยเทพ ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. ประวัติศาสตร์26 ม.ค. 25062566
นางเบญจวรรณ โชติกุล ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ศศ.บ. วิทยาศาสตร์11 พ.ค. 25152575
นางวลัย นามวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.ม. ภาษาอังกฤษ6 ก.ย. 25182578
นายจตุรงค์ ศรีรส ครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาศษ.ม. บริหารการศึกษา11 ส.ค. 25022562
นายเฉลียว ศิริดล ครูชำนาญการพิเศษศิลปะศษ.ม. บริหารการศึกษา21 ส.ค. 25062566
นายยุวพล แสงวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯบธ.บ. ไม่ใช่วุฒิครู1 ธ.ค. 25012562
นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติ ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.บ. คณิตศาสตร์4 ก.พ. 25032563
นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล ครูชำนาญการพิเศษศิลปะคบ. ภาษาไทย26 มิ.ย. 25062566
นางมยุรี สาลีวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์กศ.ม. คณิตศาสตร์5 ต.ค. 25022563
นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯบธ.บ. ไม่ใช่วุฒิครู5 พ.ค. 25072567
นายเอกรัตน์ ลับโกษา ครูชำนาญการพิเศษศิลปะศษ.ม. บริหารการศึกษา13 ก.ย. 25062566
นางประสพสุข ระยับศรี ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯศษ.ม. หลักสูตรและการสอน6 เม.ย. 25082568
นางสาวดารณี วัฒนปาณี ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯศษ.ม. หลักสูตรและการสอน13 ม.ค. 25142574
นางศิริรัตน์ ธนทองคำเหลือ ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอน24 มี.ค. 25132573
นายบัณฑิตย์ เขตสกุล ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์11 ก.ย. 25012561
นายวิโรจน์ วรรณชัย ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯบธ.บ. (การบัญชี)7 ธ.ค. 25042565
นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. วัดผล/ประเมินผลการศึกษา20 พ.ค. 25022562
นางเยาว์ลักษณ์ พุทธเสน ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน17 พ.ค. 25042564
นางสาวนวลขจร คำมุงคุล ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน16 ก.พ. 25022562
นายบุญทรัพย์ สมใจ ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.บ. ประวัติศาสตร์18 ต.ค. 25002561
นางพวงผกา ไชยพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.บ. วิทยาศาสตร์28 ม.ค. 25022562
นางสุนันทา สิมพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์18 ก.พ. 25012561
นางเบญจมาภรณ์ จันทรชิต ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.บ. ภาษาอังกฤษ29 พ.ค. 25012561
นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯกศ.ม. บริหารการศึกษา10 ก.ค. 25172577
นางเทพา สระแก้ว ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์12 ส.ค. 25162576
นางเอื้อมพร สหธรรมมิกะชาติ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.บ. วิทยาศาสตร์30 ต.ค. 25022563
นางสุดาจันทร์ รัตนโกสินทร์ ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯศษ.บ. สังคมศึกษา3 ม.ค. 25022562
นางสุกัญญา ทีงาม ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ค.บ. วิทยาศาสตร์30 ก.ค. 25192579
นายชัยโรจน์ พิทักษ์ธรรม ครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาศศ.บ. พลศึกษา20 มิ.ย. 25012561
นางสาวสุภัทรา ชูสาย ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯกศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา14 มี.ค. 25132573
นางเกศินี สารพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษ13 ส.ค. 25012561
นายธุวลักษณ์ แก้วคูณ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอน24 ก.ค. 25162576
นายประโยชน์ รังษี ครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาวท.บ. พลศึกษา13 ก.ค. 25122572
นางศิริวรรณ มะโรณีย์ ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. คหกรรมศาสตร์20 เม.ย. 25022562
นางนิตยา วิเศษสังข์ ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา21 ธ.ค. 25142575
นางวาสนา ทิพย์รักษา ครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค.บ. คหกรรมศาสตร์19 เม.ย. 25042564
นายสถิตย์ ประสาร ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา30 พ.ค. 25032563
นางเมธาวี เผื่อแผ่ ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษ1 ก.ย. 25102570
นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. ธุรกิจการศึกษา1 ก.ย. 25192579
นางบุษกรณ์ พรหมพิลา ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา28 เม.ย. 25152575
นายประดิษฐ์ ส่งสุข ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษา3 พ.ย. 25072568
นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้22 พ.ย. 25132574
นางลำใย ศรีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม. หลักสูตรและการสอน25 ต.ค. 25052566
นายคำสิงห์ บูรณะศรี ครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาศษ.ม. บริหารการศึกษา30 เม.ย. 25152575
นางโสภา พิเชฐโสภณ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. วัดผล/ประเมินผลการศึกษา19 ต.ค. 25142575
นางกิตติยา ส่งสุข ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน1 ส.ค. 25162576
นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย ครูชำนาญการพิเศษศิลปะค.บ. นาฏศิลป์5 ม.ค. 25062566
นายศักดิ์ชาย เกษร ครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศษ.ม. บริหารการศึกษา18 ส.ค. 25072567
นางกนกอร ณิชกุล ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.ม. บริหารการศึกษา26 มิ.ย. 25152575
นางประภา สมสุข ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.ด. วิทยาศาสตร์10 เม.ย. 25232583
นางมุสิกมาศ อาษาศรี ครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษากศ.ม. บริหารการศึกษา25 พ.ค. 25142574
นางสาววิภาพร ชิณะแขว ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯวท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ4 ม.ค. 25262586
นางนันท์นภัส อุบลพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯค.บ. ฝ่ายบริหาร18 ม.ค. 25032563
นางสาวชนิดาพร ดวงแสง ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์กศ.ม. บริหารการศึกษา28 ต.ค. 25262587
นายวัชรา สิงห์ชฎา ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาศาสตร์17 พ.ย. 25252586
นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. บริหารการศึกษา2 ส.ค. 25032563
นางยุพิน จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบธ.บ การจัดการทั่วไป4 ก.ย. 25042564
นางจินต์ภาณี กองจินดา ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.ม. หลักสูตรและการสอน18 พ.ย. 25272588
นายภูเบศ เศรษฐบุตร ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯวท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ20 ต.ค. 25162577
นางปิยาพร พรหมทา ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.ม. หลักสูตรและการสอน21 ต.ค. 25072568
นางวิไล กุยแก้ว ครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกศ.ม. จิตวิทยา15 ต.ค. 25162577
นางกิ่งแก้ว แดงงาม ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน17 เม.ย. 25192579
นายพีรกานต์ หมวดแก้ว ครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษากศ.ม. บริหารการศึกษา27 พ.ย. 25172578
นางสุพัตรา ไชยโชติ ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษา20 พ.ย. 25222583
นางผัสนี พานพรหม ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา2 ก.ค. 25132573
นางณัฐรดา สาลี ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. ภูมิศาสตร์28 ก.พ. 25142574
นางมนัสนันท์ ละเลิศ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาศาสตร์27 มิ.ย. 25262586
นางนภสร เลิศศรี ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วท.ม. วิทยาศาสตร์27 ก.ย. 25142574
นายนพพร ศรปัญญา ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศศ.บ. ภาษาไทย2 ส.ค. 25222582
นางวรรณา ศิริดล ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพฯกศ.ม. บริหารการศึกษา5 มิ.ย. 25042564
นางเมตตา ปัญญาสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษา18 ต.ค. 25202581
นางกาญจนา ชิดดี ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศษ.ม. บริหารการศึกษา23 ต.ค. 25102571
นางไสว ทองเพ็ชร์ ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์วท.บ. คณิตศาสตร์23 ธ.ค. 25152576
นางดวงศิริ สุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษ30 ส.ค. 25162576
นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่ง ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา25 ม.ค. 25102570
นายเด่นโชค ขุนพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษ31 ต.ค. 25052566
นางสิริทร คงคูณ ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.ม. ภาษาอังกฤษ23 ส.ค. 25192579
นางวิราวรรณ ยกพล ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทย10 พ.ย. 25142575
นางศิริพร นามจันทรา ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษ9 มี.ค. 25152575
นางวิจิตรา บุญเย็น ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษ3 เม.ย. 25212581
นางพิสมัย ทองอาบ ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์20 ม.ค. 25212581
นางแดงต้อย ปิ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษา16 ธ.ค. 25082569
นางสาวสุภัตตรา บุญภามา ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษ12 มิ.ย. 25242584
นางอัญชลี สามสี ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม. บริหารการศึกษา7 ก.ค. 25112571
นางสาวมะติกา สุธาบุญ ครูชำนาญการคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์14 พ.ค. 25202580
นางสาวพิชญาภา สีนามะ ครูชำนาญการคณิตศาสตร์ก.ศ.ม. คณิตศาสตร์14 ธ.ค. 25252586
นางสาววีระยา บุญพามา ครูชำนาญการคณิตศาสตร์ศษ.บ. คณิตศาสตร์5 ม.ค. 25252585
นางปิยลดา หารไชย ครูชำนาญการภาษาต่างประเทศศษ.ม. บริหารการศึกษา26 เม.ย. 25272587
นางไพลี จันทร์นิยม ครูชำนาญการสังคมศึกษาฯหลักสูตรและการสอน21 ส.ค. 25102570
นางสาวปราญชลี นนทะวัน ครูชำนาญการวิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาศาสตร์27 เม.ย. 25282588
นายสุรชัย ดอกแก้ว ครูชำนาญการวิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาศาสตร์31 ส.ค. 25282588
นางวณิชยา รัฐอุบล ครูชำนาญการภาษาไทยศษ.บ. ภาษาไทย21 ต.ค. 25282589
นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร ครูชำนาญการวิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาศาสตร์15 ก.ค. 25282588
นางสาวบุญล้อม กันตรง ครูชำนาญการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกศ.ม. หลักสูตรและการสอน23 ก.ย. 25202580
นายวิทยา อินธิมาศ ครูชำนาญการคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษา15 ก.ย. 25282588
นายธีระเดช ทองอินทร์ ครูชำนาญการศิลปะค.บ. ศิลปะ4 ก.ย. 25252585
นายบรรพชิต โพธิ์บอน ครูชำนาญการวิทยาศาสตร์ศศ.ม. วุฒิครูอื่น ๆ4 เม.ย. 25272587
นางสาวนารินทร์ จันทราภิรมย์ ครูชำนาญการสังคมศึกษาฯศษ.ม. ฝ่ายบริหาร17 ก.ค. 25162576
นายไพรนคร ชิณะแขว ครูชำนาญการการงานอาชีพฯกศ.ม. บริหารการศึกษา12 มิ.ย. 25292589
นางสาวณภัษชนันทน์ อาภรณ์ศรี ครูชำนาญการภาษาไทยกศ.ม. บริหารการศึกษา25 ม.ค. 25282588
นายณัฐพร ทองพูน ครูไม่มีวิทยะฐานะวิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาศาสตร์13 ส.ค. 25302590
นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์ ครูไม่มีวิทยะฐานะคณิตศาสตร์ศษ.บ. คณิตศาสตร์9 ก.ย. 25282588
นางสาวจุธาภัค วรโครต ครูไม่มีวิทยะฐานะภาษาไทยศษ.ม. หลักสูตรและการสอน2 ธ.ค. 25312592
นายณัฐวุฒิ หารไชย ครูไม่มีวิทยะฐานะวิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาศาสตร์18 ม.ค. 25272587
นายอรรถพล ศรีเลิศ ครูไม่มีวิทยะฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา22 ส.ค. 25332593
นางสาวสุวิมล โคตรสมบัติ ครูไม่มีวิทยะฐานะคณิตศาสตร์ศษ.ม. คณิตศาสตร์27 พ.ย. 25312592
นายสำเริง บุญตา ครูไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. ฝ่ายบริหาร23 ม.ค. 25302590
นางพณิฎาร์ ชำนิกุล ครูไม่มีวิทยะฐานะวิทยาศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษา25 เม.ย. 25282588
นางปัทมา ชลเทพ ครูไม่มีวิทยะฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา2 ส.ค. 25222582
นางสาวสุกัญญา โลนุสิทธิ์ ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะวิทยาศาสตร์ศศ.บ. วิทยาศาสตร์29 พ.ค. 25352595
นายสุทธิกุล กอกหวาน ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะศิลปะค.บ. ดนตรี30 พ.ค. 25362596
นางสาวชลล์ลฤลล์ เนียมจิตร ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศศษ.บ. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ8 มี.ค. 25362596
นางสาวธิดารัตน์ คำแพง ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะวิทยาศาสตร์กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เคมี)1 ส.ค. 25352595
นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่าง ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะสังคมศึกษาฯศษ.บ. สังคมศึกษา11 พ.ย. 25352596
นางสาวอารยา โพธิสาร ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์21 มี.ค. 25362596
นางสาวจุฑารัตน์ นามวงษ์ ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาไทยกศ.บ. ภาษาไทย16 ต.ค. 25352596
นางสาวชนกพร สติภาบุญโสดากร ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษ25 เม.ย. 25372597
นายธีรศักดิ์ ชูแก้ว ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศกศ.บ. การสอนภาษาจีน31 ก.ค. 25362596
นางสาวเพ็ญประภา บุญพิพัฒมงคล ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะคณิตศาสตร์ศษ.ม. คณิตศาสตร์26 ธ.ค. 25322593
นางสาวกุลมณี พรมศรี ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. ฝ่ายบริหาร19 ก.พ. 25332593
นางสาวเกศินี บรรจง ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. ฝ่ายบริหาร7 ก.ค. 25292589
นางสาวลลิตา สายแก้ว ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยะฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษา17 ธ.ค. 25342595

ข้อมูลลูกจ้างประจำ

ชื่อ/นามสกุลตำแหน่งและส่วนราชการเลขที่ตำแหน่งวุฒิการ
ศึกษา
วันเดือนปีเกิดปีเกษียณ
นายฉลอง เรืองฤทธิ์ช่างปูนชั้น 313824ปวช. (ช่างยนต์)26/8/25032563
นางณัฐอร ตังนิธภัทรพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 210405ปริญญาตรี ศศ.บ.6/3/25042564
นางสาวพัชรา โถทองพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 210409ปริญญาตรี ศศ.บ.16/9/25052565
นายประสิทธิ์ โดดเดี่ยวช่างไม้ชั้น 310414(การจัดการทั่วไป)30/7/25052565
นายธนากร คงขุนทดช่างไม้ชั้น 310400ปวส.5/6/25082568
นายกายสิทธิ์ อาจสาลีช่างไม้ชั้น 310399ม.66/6/25092569
นายวรันต์ ชินทองช่างไม้ชั้น 310402ปวช.(ช่างก่อสร้าง)27/1/25102570
นายปรีชา อินสุวรรณ์ช่างไม้ปูน 312403ปวท.4/6/25142574

ข้อมูลพนักงานราชการ , ลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อ-สกุลระดับการศึกษาสูงสุดวิชาเอกการปฏิบัติหน้าที่
พนักงานราชการ
นางสาวหนึ่งฤทัย สอนอาจปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์สอนสังคมศึกษา
นางสาวชมพู คำโทปริญญาตรีการจัดการทั่วไปประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
นางสาวธานีรัตน์ ไกรรักษ์ปริญญาตรีศิลปกรรมนาฏศิลป์สอนนาฎศิลป์
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูจ้างสอน)
Mr. Norman Anthony GuestBachelor of ArtsEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr. Richard GrantBachelor of ArtsEnglish LiteratureสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Ms. Lorna Backian SalasaBachelor of ArtsGeneral Science of MathสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr.Julio WidwidanBachelor of ArtsEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr. Rex P. BaguiBachelor of Secondary EducationMathematicsสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นางสาวสุลักขณา สติมั่นปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Jackelyn T. SadaypanMaster DegreeBiologyสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Hershie A. LopezBachelor of Science in Information TechnologyScience in Information TechnologyสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
Mr. Frans C. De VilliersLLB (Law)International LawสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Ms. Charmaine Ann B. SalasaBachelor of Secondary EducationPhysical ScienceสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Marilyn V. TilosBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Mr. Freddy Marcelo BaguilatBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Mr. Sammy Gomez MilanBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Miss Lopez Irish Jean AgillonBachelor of Secondary EducationEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Miss Jurisa O. OguesBachelor of Secondary EducationEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นางสาวกาญจนา ทุ่มโมงปริญญาตรีภาษาจีนสอนภาษาจีน
นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคนปริญญาตรีคณิตศาสตร์สอนคณิตศาสตร์
นายธัญวิชญ์ สาลีวงศ์ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตสอนคณิตศาสตร์
นางสาวอรุณี ตังวิรุฬวานิชปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนวิทยาศาสตร์
นายอนุชา บุญเย็นปริญญาตรีดุริยางค์ศิลป์สอนศิลปะ
นายส้ม จันทร์ทอนปริญญาตรีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ธุรกิจท่องเที่ยว)สอนภาษาเขมร
นายทวีศักดิ์ อาจชมภูปริญญาตรีภาษาลาวสอนภาษาลาว
นางสาวรัตนาวลี ศรีด้วงปริญญาตรีภาษาเวียดนามสอนภาษาเวียดนาม
นางสาวเมธาวี พาลาเลิศปริญญาตรีสังคมศึกษาสอนวิชาสังคมศึกษา
นางสาวจุรีรัตน์ บุตรวงศ์ปริญญาตรีชีววิทยาสอนชีววิทยา/ประจำกลุ่มงานการเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
นางสาววันสิริ สายสุพรรณ์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นายสมตระกูล สิทธิจินดาปริญญาตรีการแพทย์แผนจีนบัณฑิตสอนภาษาจีน
นายศักรินทร์ สุธารสปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่นสอนภาษาญี่ปุ่น
นางสาวนโลบล ทรงงามปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนวิทยาศาสตร์
Ms.Akiko SakaiBachelor degree of ArtsJapanese historyสอนภาษาญี่ปุ่น
Miss Lian JingchunBachelor degree of ArtsTeaching Chinese As a Foreign Languageสอนภาษาจีน
Miss Zhu PeiyingBachelor degree of ArtsEnglishสอนภาษาจีน
นางสาววรมน แสงสุขปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนคณิตศาสตร์ English Program
นายพรเทพ มะโรณีย์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษ