ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน
ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลครู – บุคลากรทางการศึกษา

ลำดับที่ชื่อ/นามสกุลสังกัด/ตำแหน่งวิทยฐานะอันดับเลขที่วุฒิการศึกษาวิชาเอกวันเดือนปีเกิดวันบรรจุปีปีเกษียณ
1นายสุธี ชินชัยผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคศ.378384ค.ม.การบริหารการศึกษา7/6/250122/5/25212561
2นายประสพ ชารีนิวัฒน์รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคศ.378385ค.ม.การบริหารการศึกษา19/10/24992/6/25202560
3นายวิเศษ น้อยมิ่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคศ.3
4นายยงยุทธ พรหมทารองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคศ.3
5นายเทพปทาน สีแก้วรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคศ.3
6นายฉัตรชัย สุวรรณพรหมครูชำนาญการพิเศษคศ.3136ค.บ.ศิลปศึกษา19/5/251029/6/25332570
7นางมณีรัตน์ นครานุรักษ์ครูชำนาญการพิเศษคศ.311159ค.บ.การบริการการศึกษา31/3/250425/6/25282564
8นายประจักษ์ พันธสีมาครูชำนาญการพิเศษคศ.365478ศษ.ม.การบริหารการศึกษา10/3/250511/12/25292565
9นางวิรงรอง วิเศษครูชำนาญการพิเศษคศ.366631ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน4/3/25067/7/25292566
10นายวรพจน์ นาคถมยาครูชำนาญการพิเศษคศ.368445กศ.ม.หลักสูตรและการสอน3/1/250818/1/25322568
11นายชาญชัย กุศลคุ้มครูชำนาญการพิเศษคศ.376034ค.บ.ภาษาไทย1/8/250622/10/25292566
12นางกชพร รัตน์ธนากาญจน์ครูชำนาญการพิเศษคศ.378307กศ.ม.หลักสูตรและการสอน11/12/251524/7/25382576
13นางอรุณวดี ศรีดาพันธ์ครูชำนาญการพิเศษคศ.378376ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป13/1/250216/5/25232562
14นายสมคิด บุญมะครูชำนาญการพิเศษคศ.378392ค.บ.เกษตรศาสตร์1/1/25024/6/25232562
15น.ส.ขวัญใจ ภาพันธ์ครูชำนาญการพิเศษคศ.378394ค.บ.ภาษาอังกฤษ22/6/25072/5/25312567
16นายมงคล ไชยเทพครูชำนาญการพิเศษคศ.378397กศ.ม.ประวัติศาสตร์เอเชีย26/1/25062/1/25292566
17นางเดือนเพ็ญ แสนทวีสุขครูชำนาญการพิเศษคศ.378400ค.บ.ภาษาอังกฤษ17/11/249911/8/25202560
18นางทิพวรรณ ยศวิจิตรครูชำนาญการพิเศษคศ.378402ค.บ.ภาษาอังกฤษ12/5/250029/6/25212560
19นายธีรพงษ์ เสาวังครูชำนาญการพิเศษคศ.378403กศ.บ.สุขศึกษา2/10/24993/7/25212560
21นางเบญจวรรณ โชติกุลครูชำนาญการพิเศษคศ.378407ศษ.บ.เคมี – ชีววิทยา11/5/25151/11/25372575
22นายจตุรงค์ ศรีรสครูชำนาญการพิเศษคศ.378410กศ.ม.การบริหารการศึกษา11/8/25023/5/25252562
25นายยุวพล แสงวงศ์ครูชำนาญการพิเศษคศ.378430บธ.บ.การจัดการทั่วไป29/12/250116/5/25342562
27นางพรงาม ชารีนิวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษคศ.378434กศ.บ.ภาษาอังกฤษ28/10/25002/6/25202561
29นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติครูชำนาญการพิเศษคศ.378443ศษ.บ.คณิตศาสตร์4/2/250313/5/25242563
31นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุลครูชำนาญการพิเศษคศ.378453ค.บ.ภาษาไทย26/6/25063/12/25272566
32นางจรรยา อิ่มวุฒิครูชำนาญการพิเศษคศ.378454ค.บ.คหกรรมศาสตร์15/12/249915/8/25212560
33นางมยุรี สาลีวงศ์ครูชำนาญการพิเศษคศ.378461กศ.ม.การสอนคณิตศาสตร์5/10/250212/12/25222563
34นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำครูชำนาญการพิเศษคศ.378462บธ.บ.บริหารธุรกิจ5/5/250710/11/25352567
35นายเอกรัตน์ ลับโกษาครูชำนาญการพิเศษคศ.378464ศษ.ม.การบริหารการศึกษา13/9/25062/6/25292566
37นางประสพสุข ระยับศรีครูชำนาญการพิเศษคศ.378466ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน6/4/250826/5/25292568
39นางดารา สร้อยเงินครูชำนาญการพิเศษคศ.378472ศษ.บ.คณิตศาสตร์ – ชีววิทยา5/11/249915/1/25222560
42นางสุวคนธ์ รุ้งแก้วครูชำนาญการพิเศษคศ.378484ค.บ.ภาษาอังกฤษ3/9/250022/5/25212560
44น.ส.พรทิพย์ หาวิชิตครูชำนาญการพิเศษคศ.378487ศษ.บ. / ค.บ.ภาษาไทย21/5/250022/5/25212560
46นางศิริรัตน์ ธนทองคำเหลือครูชำนาญการพิเศษคศ.378495กศ.ม.หลักสูตรและการสอน24/3/251312/10/25362573
47นายวิชิต มั่นใจครูชำนาญการพิเศษคศ.378504ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์25/12/250016/1/25232561
48นายบัณฑิตย์ เขตสกุลครูชำนาญการพิเศษคศ.378505ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์11/9/250116/5/25232561
49นายวิโรจน์ วรรณชัยครูชำนาญการพิเศษคศ.378507บธ.บ.การบัญชี7/12/250425/6/25292565
50น.ส.สร้อยทอง ท่าโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษคศ.378508ค.บ.วัดผลการศึกษา20/5/250213/5/25242562
51นางวัฒนา หาวิชิตครูชำนาญการพิเศษคศ.378511ค.บ.เกษตรศาสตร์22/7/250029/6/25222560
52นางเยาว์ลักษณ์ พุทธเสนครูชำนาญการพิเศษคศ.378512ศษ..ม.หลักสูตรและการสอน17/5/25043/5/25252564
53น.ส.นวลขจร คำมุงคุลครูชำนาญการพิเศษคศ.378513ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน16/2/25023/1/25262562
54นายบุญทรัพย์ สมใจครูชำนาญการพิเศษคศ.378518กศ.บ.ประวัติศาสตร์18/10/250022/5/25212561
55นางพวงผกา ไชยพงษ์ครูชำนาญการพิเศษคศ.378522กศ.บ.ชิววิทยา28/1/250217/5/25222562
56นางสุนันทา สิมพันธ์ครูชำนาญการพิเศษคศ.378523ค.บ.เกษตรศาสตร์18/2/250117/5/25222561
57นางเบญจมาภรณ์ จันทรชิตครูชำนาญการพิเศษคศ.378524กศ.บ.ภาษาอังกฤษ29/5/250121/9/25212561
58นางเอื้อมพร สหธรรมมิกะชาติครูชำนาญการพิเศษคศ.378644กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป30/10/250215/2/25282563
59นางสุดาจันทร์ รัตนโกสินทร์ครูชำนาญการพิเศษคศ.378649ศษ.บ.สังคมศึกษา3/1/25029/5/25272562
60นายชัยโรจน์ พิทักษ์ธรรมครูชำนาญการพิเศษคศ.378775ศศ.บ.พลศึกษา20/6/25017/5/25272561
61นางพรทิพย์ บุตรไชยครูชำนาญการพิเศษคศ.378780ศษ.บ.การสอนภาษาไทย14/2/25013/5/25252561
62น.ส.สุภัทรา ชูสายครูชำนาญการพิเศษคศ.378801กศ.ม.บริหารการศึกษา14/3/251322/6/25362573
64นางเกศินี สารพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษคศ.379217ค.บ.ภาษาไทย13/8/25014/7/25232561
65นางสงวน ศรีกุลครูชำนาญการพิเศษคศ.379459ค.บ.ภาษาอังกฤษ9/9/250019/5/25232560
66นางศิริวรรณ มะโรณีย์ครูชำนาญการพิเศษคศ.379461ศษ.ม.หลักสูตรและการเรียน20/4/250222/5/25212562
67นางวาสนา ทิพย์รักษาครูชำนาญการพิเศษคศ.3102610ค.บ.คหกรรมศาสตร์19/4/25049/5/25272564
68นายสถิต ประสารครูชำนาญการพิเศษคศ.3102612ค.บ.สังคมศึกษา30/5/25033/5/25262563
69นายประดิษฐ์ ส่งสุขครูชำนาญการพิเศษคศ.3126779ศษ.ม.การบริหารการศึกษา3/11/250714/8/25322568
70นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติครูชำนาญการพิเศษคศ.3129188ศ.บ.การเงิน-การธนาคาร22/11/25131/6/25382574
71นางโสภา พิเชฐโสภณครูชำนาญการพิเศษคศ.3130505ค.บ.วัดผลการศึกษา19/10/25141/4/25372575
72นางกิตติยา ส่งสุขครูชำนาญการพิเศษคศ.3134457ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน1/8/25161/6/25382576
73นายศักดิ์ชาย เกษรครูชำนาญการพิเศษคศ.3993(พ)ศษ.ม.บริหารการศึกษา18/8/250718/7/25402567
74นายอุทัย จึงสมานครูชำนาญการพิเศษคศ.311160กศ.ม.ฟิสิกส์10/6/251916/6/25412579
75นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สินครูชำนาญการพิเศษคศ.311195ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์14/9/25171/9/25402577
77นางรัตตินันท์ อารยสิทธินันท์ครูชำนาญการพิเศษคศ.343001บธ.บ.บริหารธุรกิจ16/4/.251711/12/25402577
78นางนันท์นภัส อุบลพงษ์ครูชำนาญการคศ.378396ค.บ.ผ้าและเครื่องแต่งกาย18/1/25039/5/25272563
79นางวลัย นามวงศ์ครูชำนาญการพิเศษคศ.378409ศศ.มการสอนภาษาอังกฤษ6/9/25181/6/25422578
80น.ส.ดารณี วัฒนปาณีครูชำนาญการพิเศษคศ.378475ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน13/1/251420/7/25402574
81นางรสสุคนธ์ แก้วคูณครูชำนาญการพิเศษคศ.378540กศ.ม.หลักสูตรและการสอน10/7/25179/10/25412577
82นางเทพา สระแก้วครูชำนาญการพิเศษคศ.378558ค.บ.คณิตศาสตร์12/8/251612/9/25392576
83นายธุวลักษณ์ แก้วคูณครูชำนาญการพิเศษคศ.379311กศ.ม.หลักสูตรและการสอน24/7/251615/10/25412576
84นางมุสิกมาศ อาษาศรีครูชำนาญการคศ.311177กศ.ม.บริหารการศึกษา25/1/25147/10/25372574
85นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สินครูชำนาญการพิเศษคศ.3115553ค.บ.ธุรกิจศึกษา1/9/251922/12/25412579
86นางบุษกรณ์ พรหมพิลาครูชำนาญการพิเศษคศ.3124901ค.บ.สังคมศึกษา28/4/251515/5/25402575
87นางลำใย ศรีนุกูลครูชำนาญการพิเศษคศ.3129315กศ.ม.หลักสูตรและการสอน25/10/25051/7/25372566
88นายคำสิงห์ บูรณะศรีครูชำนาญการพิเศษคศ.3130504ศษ.ม.บริหารการศึกษา30/4/251520/2/25402575
89น.ส.มะติกา สุธาบุญครูชำนาญการคศ.29137ค.บ.คณิตศาสตร์14/5/252013/11/25432580
90นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์ครูชำนาญการพิเศษคศ.311163ค.บ.บริหารการศึกษา2/8/250316/9/25242563
91นางยุพิน จันทร์ศรีครูชำนาญการพิเศษคศ.311164บธ.บ.การจัดการทั่วไป4/9/250428/5/25252564
92นางประภา สมสุขครูชำนาญการพิเศษคศ.311175วท.ม.วิทยาศาสตร์10/4/25251/7/25472585
93น.ส.วิภาพร ชิณะแขวครูชำนาญการคศ.211183วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ4/1/252614/10/25482586
94น.ส.พิชญาภา สีนามะครูชำนาญการคศ.2472(ส)กศ.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา14/12/252524/5/25502586
95นายวัชรา สิงห์ชฎาครูชำนาญการพิเศษคศ.3129294วท.บ.ฟิสิกส์11/11/25252/5/25492586
96น.ส.ปิยลดา มีเกษครู-คศ.111201ศศ.บ.ภาษาจีน26/4/252717/5/25532587
98นางกนกอร ณิชกุลครูชำนาญการพิเศษคศ.32380กศ.ม.การบริหารการศึกษา26/6/25151/10/25472575
99นายณัฐพร ทองพูนครู-คศ.178498วท.บ.เคมี13/8/253024/5/25542590
100นางสาวยุวดี คุณสมครูชำนาญการพิเศษคศ.352413กศ.ม.หลักสูตรและการสอน31/3/251630/1/25402576
101นางวราพร เจริญยุทธครูชำนาญการพิเศษคศ.378395ศษ.ม.การบริหารการศึกษา9/1/250529/6/25332565
102นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัยครูชำนาญการพิเศษคศ.3121125ค.บ.นาฏศิลป์5/1/25069/5/25272566
103นางไพลี จันทร์นิยมครู-คศ.178723ศศ.ม.หลักสูตรและการสอน21/8/25102/5/25542570
104นางบังอร บูรณศรีครูชำนาญการพิเศษคศ.328317ค.บ.ภาษาไทย9/7/25132/6/25362573
105นายเฉลียว ศิริดลครูชำนาญการพิเศษคศ.3112881ศษ.ม.การบิหารการศึกษา21/8/250629/8/25312566
106นางวณิชยา รัฐอุบลครูชำนาญการคศ.21630(สค)ศษ.ม.ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต21/10/252815/5/25522589
107นางสาววีระยา บุญพามาครูชำนาญการคศ.25481 (สข2)ศษ.บ.คณิตศาสตร์5/1/25251/11/25482585
108นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์ครู-คศ.1382กศ.บ.คณิตศาสตร์9/9/252819/5/25522588
109นางชนิดาพร กำไมล์ครูชำนาญการคศ.278490กศ.ม.บริหารการศึกษา28/10/252624/5/25502587
110นางสุกัญญา ทีงามครูชำนาญการพิเศษคศ.378723ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป30/7/251913/11/25432579
111นางสาวพัลยมน เย็นสมุทรครูชำนาญการคศ.21646(สค)วท.บ.เคมี15/7/252815/5/25522588
112นายสิรกฤษฏิ์ ศรีบุญเรืองครูชำนาญการพิเศษคศ.31748 (สค)ค.บ.ชีววิทยา27/7/25159/5/25392575
113นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำครูชำนาญการพิเศษคศ.312061บธ.ม.บริหารธุรกิจ21/9/251514/7/25382575
114นายประโยชน์ รังษีครูชำนาญการพิเศษคศ.352341(สข2)วท.บ.การฝึกและการจัดการกีฬา13/7/251218/7/25392572
116นางสาวจินต์ภาณี กองจินดาครูชำนาญการคศ.25335 (สข2)กศ.ม.หลักสูตรและการสอน18/11/252715/5/25522588
117นางสาวจุธาภัค วรโคตรครู-คศ.178456ศษ.มหลักสูตรและการสอน2/12/253112/11/25552592
118นางนิตยา วิเศษสังข์ครูชำนาญการพิเศษคศ.31021506ค.บ.สังคมศึกษา21/12/25141/7/25372575
119นายสุรชัย ดอกแก้วครู-คศ.11417(ส)วท.บชีววิทยา31/8/252815/5/25522588
120นางสาวปราชญชลี นนทะวันครู-คศ.1129098วท.บเคมี27/4/252816/11/25522588
121นางสาวปฐมาวดี พละศักดิ์ครูชำนาญการคศ.211200กศ.ม,กศ.ม.บริหารการศึกษา,วิทยาศาสตร์ศึกษา20/2/252918/5/25522589
122นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่ครูชำนาญการพิเศษคศ.3105179ศศ.บภาษาอังกฤษ1/9/251016/11/25352570
123นางสุพัตรา ไชยโชติครูชำนาญการพิเศษคศ.379244ศษ.ม.บริหารการศึกษา20/11/25221/11/25482583
124นายวิทยา อินธิมาศครูชำนาญการคศ.278503ศษ.ม.บริหารการศึกษา15/9/252815/5/25522588
125นางกิ่งแก้ว แดงงามครูชำนาญการพิเศษคศ.3101941ศษ.ม.หลัดสูตรและการสอน17/4/251913/11/25432579
126นางผัสนี พานพรหมครูชำนาญการพิเศษคศ.379140ค.บ.สังคมศึกษา2/7/251320/6/25372573
127นางณัฐรดา สาลีครูชำนาญการพิเศษคศ.378501ค.บ.ภูมิศาสตร์28/2/251415/11/25362574
128นางปิยาพร พรหมทาครูชำนาญการพิเศษคศ.378528กศ.ม.หลักสูตรและการสอน21/10/250722/9/25292568
129นางวิไล กุยแก้วครูชำนาญการพิเศษคศ.33472กศ.ม.จิตวิทยา15/10/25169/9/25392577
130นางสาวบุญล้อม กันตรงครู-คศ.178470กศ.ม.หลักสูตรและการสอน23/9/25202/5/25542580
131นายธีระเดช ทองอินทร์ครู-คศ.179174ค.บ.ศิลปะ4/9/252529/1/25532585
132นายพีระกานต์ หมวดแก้วครูชำนาญการพิเศษคศ.378438กศ.ม.บริหารการศึกษา27/11/25171/11/25482578
133นายภูเบศ เศรษฐบุตรครูชำนาญการพิเศษคศ.368580วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ20/10/251615/5/25402577
134นางวราภรณ์ แคนเภวร์ครูชำนาญการพิเศษคศ.3134361ศ.ศ.ม.ภาษาอังกฤษ17/5/254418/12/25192580
135นายอรรถพล ศรีเลิศครูผู้ช่วย--78509ค.บ.สังคมศึกษา22/9/253316/5/25582594
136นางนภสร เลิศศรีครูชำนาญการพิเศษคศ.3129545ค.บ.เคมี27/9/251416/5/25382574
137นายณัฐวุฒิ หารไชยครู-คศ.178483วท.บ.เคมีเทคนิค18/1/252723/7/25552587
138นายนพพร ศรปัญญาครูชำนาญการพิเศษคศ.378462ศศ.บ.ภาษาไทย2/8/252223/12/25482580
139นางสาวสุวิมล โคตรสมบัติครูผู้ช่วย--78421ค.บ.การสอนคณิตศาสตร์27/11/253116/1/25582592
140นางวรรณา ศิริดลครูชำนาญการพิเศษคศ.378427กษ.ม.การบริหารการศึกษา5/6/250430/1/25322564
141นายไพรนคร ชิณะแขวครู-คศ.14906(สข2)กศ.บ.เทคโนโลยีและการสื่อสาร12/6/252930/3/25552589
142นางดวงศิริ สุขประเสริฐครูชำนาญการพิเศษคศ.379153ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ30/8/25168/9/25402576

ข้อมูลลูกจ้างประจำ

ลำดับที่ชื่อ/นามสกุลตำแหน่งและส่วนราชการเลขที่ตำแหน่งเงินเดือนวุฒิการ
ศึกษา
วันเดือนปีเกิดวันบรรจุปีปีเกษียณ
1นายฉลอง เรืองฤทธิ์ช่างปูนชั้น 31382420,040ปวช. (ช่างยนต์)26/8/25031/9/25302563
2นางณัฐอร ตังนิธภัทรพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 21040520,400ปริญญาตรี ศศ.บ.6/3/250428/8/25282564
3นางสาวพัชรา โถทองพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 21040920,400ปริญญาตรี ศศ.บ.16/9/25051/7/25312565
4นายประสิทธิ์ โดดเดี่ยวช่างไม้ชั้น 31041418,230(การจัดการทั่วไป)30/7/250531/1/25402565
5นายธนากร คงขุนทดช่างไม้ชั้น 31040018,590ปวส.5/6/25082/1/25352568
6นายกายสิทธิ์ อาจสาลีช่างไม้ชั้น 31039921,140ม.66/6/250914/10/25312569
7นายวรันต์ ชินทองช่างไม้ชั้น 31040217,890ปวช.(ช่างก่อสร้าง)27/1/25102/9/25392570
8นายปรีชา อินสุวรรณ์ช่างไม้ปูน 31240318,590ปวท.4/6/251415/2/25362574

ข้อมูลพนักงานราชการ , ลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับที่ชื่อ-สกุลระดับการศึกษาสูงสุดวิชาเอกการปฏิบัติหน้าที่
พนักงานราชการ
1นางสาวหนึ่งฤทัย สอนอาจปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์สอนสังคมศึกษา
2นางสาวชมพู คำโทปริญญาตรีการจัดการทั่วไปประจำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
3นางสาวธานีรัตน์ ไกรรักษ์ปริญญาตรีศิลปกรรมนาฏศิลป์ช่วยราชการที่สำนักงาน เขต 28
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูจ้างสอน)
1Mr. Norman Anthony GuestBachelor of ArtsEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
2Mr. Richard GrantBachelor of ArtsEnglish LiteratureสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
3Ms. Lorna Backian SalasaBachelor of ArtsGeneral Science of MathสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
4Mr.Julio WidwidanBachelor of ArtsEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
5Mr. Rex P. BaguiBachelor of Secondary EducationMathematicsสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
6นางสาวสุลักขณา สติมั่นปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
7Miss Jackelyn T. SadaypanMaster DegreeBiologyสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
8Miss Hershie A. LopezBachelor of Science in Information TechnologyScience in Information TechnologyสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
9Mr. Frans C. De VilliersLLB (Law)International LawสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
10Ms. Charmaine Ann B. SalasaBachelor of Secondary EducationPhysical ScienceสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
11Miss Marilyn V. TilosBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
12Mr. Freddy Marcelo BaguilatBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
13Mr. Sammy Gomez MilanBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
14Miss Lopez Irish Jean AgillonBachelor of Secondary EducationEnglishสอนภาษาอังกฤษ
15Miss Jurisa O. OguesBachelor of Secondary EducationEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
16นางสาวกุลมณี พรมศรีปริญญาตรีภาษาเวียดนามสอนภาษาเวียดนาม
17นางสาวกาญจนา ทุ่มโมงปริญญาตรีภาษาจีนสอนภาษาจีน
18นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคนปริญญาตรีคณิตศาสตร์สอนคณิตศาสตร์
19นายธัญวิชญ์ สาลีวงศ์ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตสอนคณิตศาสตร์
20นางสาวอรุณี ตังวิรุฬวานิชปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนวิทยาศาสตร์
21นายอนุชา บุญเย็นปริญญาตรีดุริยางค์ศิลป์สอนศิลปะ
22นายส้ม จันทร์ทอนปริญญาตรีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ธุรกิจท่องเที่ยว)สอนภาษาเขมร
23นายทวีศักดิ์ อาจชมภูปริญญาตรีภาษาลาวสอนภาษาลาว
24นางสาวรัตนาวลี ศรีด้วงปริญญาตรีภาษาเวียดนามสอนภาษาเวียดนาม
26นางสาวเมธาวี พาลาเลิศปริญญาตรีสังคมศึกษาสอนวิชาสังคมศึกษา
27นางสาวจุรีรัตน์ บุตรวงศ์ปริญญาตรีชีววิทยาสอนชีววิทยา/ประจำกลุ่มงานการเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
28นางสาววันสิริ สายสุพรรณ์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
29นายสมตระกูล สิทธิจินดาปริญญาตรีการแพทย์แผนจีนบัณฑิตสอนภาษาจีน
30นายศักรินทร์ สุธารสปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่นสอนภาษาญี่ปุ่น
31นางสาวตมิสา มีศรีปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษ
32นางสาวนโลบล ทรงงามปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนวิทยาศาสตร์
33Ms.Akiko SakaiBachelor degree of ArtsJapanese historyสอนภาษาญี่ปุ่น
34Miss Lian JingchunBachelor degree of ArtsTeaching Chinese As a Foreign Languageสอนภาษาจีน
35Miss Zhu PeiyingBachelor degree of ArtsEnglishสอนภาษาจีน
36นางสาวน้องปู ศรีโพนดวนปริญญาตรีคณิตศาสตร์สอนคณิตศาสตร์ English Program
37นางสาววรมน แสงสุขปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนคณิตศาสตร์ English Program
38นายพรเทพ มะโรณีย์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษ