ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน
ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลครู – บุคลากรทางการศึกษา

#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวิทยะฐานะสังกัดกลุ่มสาระฯสาขา/วิชาเอกวุฒิการศึกษาสูงสุดวันเดือนปีเกิดปีที่เกษียณฯ
1นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญบริหารค.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท20 ส.ค. 25042564
2นายเสกสรรค์ ยุภาศรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษบริหารศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท5 ม.ค. 25252585
3นายปกิรนัน นามจันทรารองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษบริหารกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท14 มี.ค. 25072567
4นายนิธิศ สายเชื้อรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษบริหารศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท23 ก.ค. 25182578
5นายเทพปทาน สีแก้วรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษบริหารศศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท14 ต.ค. 25202581
6นางพิสมัย ทองอาบครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี20 ม.ค. 25212581
7นางอัญชลี สามสีครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาตรี7 ก.ค. 25112571
8นางศรีวรรณ ลมสูงเนินครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศหลักสูตรและการสอนปริญญาโท18 ส.ค. 25112571
9นายเวโรจน์ ทองเถาว์ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.ม.บริหารการศึกษาปริญญาโท23 มิ.ย. 25272587
10นายฉัตรชัย สุวรรณพรหมครูชำนาญการพิเศษศิลปะค.บ. ศิลปศึกษาปริญญาตรี19 พ.ค. 25102570
11นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรืองครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา/ ชีววิทยาปริญญาตรี27 ก.ค. 25152575
12นางมณีรัตน์ นครานุรักษ์ครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค.บ. บริหารการศึกษาปริญญาตรี31 มี.ค. 25042564
13นายอุทัย จึงสมานครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. วิทยาศาสตร์ปริญญาโท10 มิ.ย. 25192579
14นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สินครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ปริญญาตรี14 ก.ย. 25172577
15นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพบธ.ม. ธุรกิจการศึกษาปริญญาโท21 ก.ย. 25152575
16นางบุญญาพร บูรณะศรีครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี9 ก.ค. 25132573
17นางวรลักษณ์ สายเชื้อครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพการบริหารการศึกษาปริญญาโท12 ต.ค. 25242585
18นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯบธ.ม. บริหารธุรกิจและการจัดการปริญญาโท16 เม.ย. 25172577
19นางสาวยุวดี คุณสมครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพค.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษาปริญญาเอก31 มี.ค. 25162576
20นายประจักษ์ พันธสีมาครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท10 มี.ค. 25052565
21นางวิรงรอง วิเศษครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศษ.ม หลักสูตรและการสอนปริญญาโท4 มี.ค. 25062566
22นางวิราวรรณ ยกพลครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี10 พ.ย. 25142575
23นายวรพจน์ นาคถมยาครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท3 ม.ค. 25082568
24นายชาญชัย กุศลคุ้มครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี1 ส.ค. 25062566
25นางศิริพร นามจันทราครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศบริหารกาศึกษาปริญญาโท9 มี.ค. 25152575
26นางกชพร รัตน์ธนากาญจน์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท11 ธ.ค. 25152576
27นางวราพร เจริญยุทธครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท9 ม.ค. 25052565
28นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี22 มิ.ย. 25072567
29นายมงคล ไชยเทพครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. ประวัติศาสตร์ปริญญาโท26 ม.ค. 25062566
30นางเบญจวรรณ โชติกุลครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท11 พ.ค. 25152575
31นายกิตติชัย อุทุมครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท10 มิ.ย. 25162576
32นางวลัย นามวงศ์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.ม. ภาษาอังกฤษปริญญาโท6 ก.ย. 25182578
33นางวิจิตรา บุญเย็นครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี3 เม.ย. 25212581
34นายเฉลียว ศิริดลครูชำนาญการพิเศษศิลปะศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท21 ส.ค. 25062566
35นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี4 ก.พ. 25032563
36นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุลครูชำนาญการพิเศษศิลปะคบ. ภาษาไทยปริญญาตรี26 มิ.ย. 25062566
37นางมยุรี สาลีวงศ์ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์กศ.ม. คณิตศาสตร์ปริญญาโท5 ต.ค. 25022563
38นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพบธ.บ. ไม่ใช่วุฒิครูปริญญาตรี5 พ.ค. 25072567
39นายเอกรัตน์ ลับโกษาครูชำนาญการพิเศษศิลปะศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท13 ก.ย. 25062566
40นางประสพสุข ระยับศรีครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท6 เม.ย. 25082568
41นางสาวดารณี วัฒนปาณีครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท13 ม.ค. 25142574
42นางพิสุทธิ์ศรี ธนทองคำเหลือครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท24 มี.ค. 25132573
43นายวิโรจน์ วรรณชัยครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพบธ.บ. (การบัญชี)ปริญญาตรี7 ธ.ค. 25042565
44นางเยาว์ลักษณ์ พุทธเสนครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท17 พ.ค. 25042564
45นางรสสุคนธ์ แก้วคูณครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท10 ก.ค. 25172577
46นางเทพา สระแก้วครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท12 ส.ค. 25162576
47นางเอื้อมพร สหธรรมมิกะชาติครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.บ. วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี30 ต.ค. 25022563
48นางสุกัญญา ทีงามครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค.บ. วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี30 ก.ค. 25192579
49นางสาวสุภัทรา ชูสายครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษาปริญญาโท14 มี.ค. 25132573
50นายธุวลักษณ์ แก้วคูณครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท24 ก.ค. 25162576
51นายประโยชน์ รังษีครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาวท.บ. พลศึกษาปริญญาโท13 ก.ค. 25122572
52นางสาววนิดา ศรีธัญรัตน์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษปริญญาตรี19 ส.ค. 25192579
53นางนิตยา วิเศษสังข์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี21 ธ.ค. 25142575
54นางวาสนา ทิพย์รักษาครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค.บ. คหกรรมศาสตร์ปริญญาตรี19 เม.ย. 25042564
55นายสถิตย์ ประสารครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี30 พ.ค. 25032563
56นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี1 ก.ย. 25102570
57นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สินครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. ธุรกิจศึกษา (บัญชี)ปริญญาตรี1 ก.ย. 25192579
58นางบุษกรณ์ พรหมพิลาครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม.หลักสูตรและการสอนปริญญาโท28 เม.ย. 25152575
59นายประดิษฐ์ ส่งสุขครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท3 พ.ย. 25072568
60นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท22 พ.ย. 25132574
61นางลำใย ศรีนุกูลครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท25 ต.ค. 25052566
62นายคำสิงห์ บูรณะศรีครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท30 เม.ย. 25152575
63นางโสภา พิเชฐโสภณครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท19 ต.ค. 25142575
64นางกิตติยา ส่งสุขครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท1 ส.ค. 25162576
65นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัยครูชำนาญการพิเศษศิลปะค.บ. นาฏศิลป์ปริญญาตรี5 ม.ค. 25062566
66นายศักดิ์ชาย เกษรครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท18 ส.ค. 25072567
67นางกนกอร ณิชกุลครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท26 มิ.ย. 25152575
68นางมุสิกมาศ อาษาศรีครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษากศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท25 พ.ค. 25142574
69นางสาววิภาพร ชิณะแขวครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาโท4 ม.ค. 25262586
70นางนันท์นภัส อุบลพงษ์ครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพค.บ. อื่นๆปริญญาตรี18 ม.ค. 25032563
71นางสาวชนิดาพร ดวงแสงครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษาปริญญาโท28 ต.ค. 25262587
72นายวัชรา สิงห์ชะฎาครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ. วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี17 พ.ย. 25252586
73นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. บริหารการศึกษาปริญญาตรี2 ส.ค. 25032563
74นางยุพิน จันทร์ศรีครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบธ.บ การจัดการทั่วไปปริญญาตรี4 ก.ย. 25042564
75นางสาวปราญชลี นนทะวันครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาเคมีปริญญาโท27 เม.ย. 25282588
76นางวณิชยา รัฐอุบลครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศศ.ม. ภาษาไทยปริญญาโท21 ต.ค. 25282589
77นางสาวพัลยมน เย็นสมุทรครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี)ปริญญาโท15 ก.ค. 25282588
78นางสาวจินต์ภาณี กองจินดาครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท18 พ.ย. 25272588
79นายภูเบศ เศรษฐบุตรครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาโท20 ต.ค. 25162577
80นางปิยาพร พรหมทาครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท21 ต.ค. 25072568
81นางวิไล กุยแก้วครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกศ.ม. จิตวิทยาปริญญาโท15 ต.ค. 25162577
82นางกิ่งแก้ว แดงงามครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท17 เม.ย. 25192579
83นางพวงเพชร โพธิ์ชัยครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม.ปริญญาโท7 ม.ค. 25252585
84นายพีรกานต์ หมวดแก้วครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษากศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท27 พ.ย. 25172578
85นางสุพัตรา ไชยโชติครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท20 พ.ย. 25222583
86นางผัสนี พานพรหมครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี2 ก.ค. 25132573
87นางณัฐรดา สาลีครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. ภูมิศาสตร์ปริญญาตรี28 ก.พ. 25142574
88นางมนัสนันท์ เรืองวรกานต์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (สาขาฟิสิกส์)ปริญญาโท27 มิ.ย. 25262586
89นางนภสร เลิศศรีครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. การสอนเคมีปริญญาโท27 ก.ย. 25142574
90นายนพพร ศรปัญญาครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศศ.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี2 ส.ค. 25222582
91นางวรรณา ศิริดลครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท5 มิ.ย. 25042564
92นางเมตตา ปัญญาสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท18 ต.ค. 25202581
93นายบรรพชิต โพธิ์บอนครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษาปริญญาโท4 เม.ย. 25272587
94นางกาญจนา ชิดดีครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท23 ต.ค. 25102571
95นางสาวนารินทร์ จันทราภิรมย์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท17 ก.ค. 25162576
96นางไสว ทองเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์กศ.ม. การบริหารการศึกษาปริญญาโท23 ธ.ค. 25152576
97นางดวงศิริ สุขประเสริฐครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี30 ส.ค. 25162576
98นางแดงต้อย ปิ่นทองครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท16 ธ.ค. 25082569
99นางสาวพันิภา จันทะโสมครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยการบริหารการศึกษาปริญญาโท15 พ.ย. 25202581
100นางสาวสุภัตตรา บุญภามาครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี12 มิ.ย. 25242584
101นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่งครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาโท25 ม.ค. 25102570
102นายเด่นโชค ขุนพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี31 ต.ค. 25052566
103นางสาวณภัษชนันทน์ อาภรณ์ศรีครูชำนาญการภาษาไทยกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาตรี25 ม.ค. 25282588
104นางสาวศรวณีย์ ลาเตครูชำนาญการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศษ.ม. วิทยาศาสตรศึกษาปริญญาตรี15 ก.ค. 25222582
105นางสาวมะติกา สุธาบุญครูชำนาญการคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี14 พ.ค. 25202580
106นางประภา สมสุขครูชำนาญการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษาปริญญาเอก10 เม.ย. 25232583
107นายณัฐพงษ์ สาลีครูชำนาญการสุขศึกษาและพลศึกษาการบริหารการศึกษาปริญญาโท11 ม.ค. 25182578
108นางสาวพิชญาภา สีนามะครูชำนาญการคณิตศาสตร์ก.ศ.ม. คณิตศาสตร์ปริญญาโท14 ธ.ค. 25252586
109นางสาววีระยา บุญพามาครูชำนาญการคณิตศาสตร์ศษ.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี5 ม.ค. 25252585
110นางปิยลดา หารไชยครูชำนาญการภาษาต่างประเทศศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท26 เม.ย. 25272587
111นางไพลี จันทร์นิยมครูชำนาญการสังคมศึกษาฯหลักสูตรและการสอนปริญญาโท21 ส.ค. 25102570
112นายณัฐพร ทองพูนครูชำนาญการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท13 ส.ค. 25302590
113นายสุรชัย ดอกแก้วครูชำนาญการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา)ปริญญาโท31 ส.ค. 25282588
114นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์ครูชำนาญการคณิตศาสตร์กศ.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี9 ก.ย. 25282588
115นางสาวบุญล้อม กันตรงครูชำนาญการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท23 ก.ย. 25202580
116นายวิทยา อินธิมาศครูชำนาญการคณิตศาสตร์ศษ.ม. การบริหารการศึกษาปริญญาโท15 ก.ย. 25282588
117นายธีระเดช ทองอินทร์ครูชำนาญการศิลปะค.ม.ศิลปศึกษาปริญญาโท4 ก.ย. 25252585
118นายณัฐวุฒิ หารไชยครูชำนาญการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ. วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี18 ม.ค. 25272587
119นายไพรนคร ชิณะแขวครูชำนาญการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท12 มิ.ย. 25292589
120นางพณิฎาร์ ชำนิกุลครูชำนาญการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท25 เม.ย. 25282588
121นางสาวปวีณ์ธิดา สังวังครูไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์บริหารการศึกษาปริญญาโท28 ก.ย. 25342594
122นางสาวญาณา วาจนสุนทรครูไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯศศ.บ. ประวัติศาสตร์ศิลปะปริญญาตรี23 ต.ค. 25302591
123นางสาวจุธาภัค วรโคตรครูไม่มีวิทยฐานะภาษาไทยศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท2 ธ.ค. 25312592
124นายอรรถพล ศรีเลิศครูไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี22 ส.ค. 25332593
125นางสาวสุวิมล โคตรสมบัติครูไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ปริญญาโท27 พ.ย. 25312592
126นางปัทมา ชลเทพครูไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี2 ส.ค. 25222582
127นางสาวเกศินี บรรจงครูไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. อื่นๆปริญญาตรี7 ก.ค. 25292589
128นางสาวนันทนา สาลีครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์กศ.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี15 เม.ย. 25382598
129นางสาวฐิติยาภรณ์ ดุษฎีกุลครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯกศ.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี15 ก.พ. 25382598
130นางสาวพิมพา เชื้อทองครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกการสอนคปริญญาโท12 ธ.ค. 25342595
131นางสาวชุตินันท์ อินทร์ดาครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษปริญญาตรี10 มิ.ย. 25372597
132นางสาวทิพยรัตน์ กาประสิทธิ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาปริญญาตรี11 พ.ค. 25342594
133นางสาววาทินี สุรนารถครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศภาษาจีนปริญญาตรี21 มี.ค. 25342594
134นางสาวกนกพร แฝงพงศ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ปริญญาโท21 มิ.ย. 25362596
135นางสาววทันยา ภาษาพรมครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะศิลปะศิลปศึกษาปริญญาตรี1 พ.ค. 25392599
136นายจิระพงษ์ พุ่มงามครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะศิลปะดนตรีศึกษาปริญญาตรี6 ส.ค. 25352595
137นายสันติราษฎร์ ไพรป่าครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะศิลปะดนตรีศึกษาปริญญาตรี2 มิ.ย. 25382598
138นางสาวอรุณี สังขรัตน์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญาตรี6 ก.ค. 25382598
139นางสาวจิราภรณ์ วงศ์พิทักษ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะการงานอาชีพเกษตรศาสตร์ปริญญาตรี30 ก.ค. 25382598
140นางสาวสุภาพร หอมเนียมครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศษ.บ. การสอนภาษาญี่ปุ่นปริญญาตรี8 ธ.ค. 25362597
141นางสาวภัคศรัณญ์ คำประภาครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)ปริญญาตรี10 ส.ค. 25322592
142นางสาวนาฎสินี โพธิสารครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาจีนปริญญาตรี6 เม.ย. 25342594
143นางสาวสุกัญญา โลนุสิทธิ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศศ.บ. วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี29 พ.ค. 25352595
144นางสาวกานตชนน์ ชาวประสาครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาไทยค.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี25 ก.พ. 25382598
145นายสำเริง บุญตาครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. อื่นๆปริญญาตรี23 ม.ค. 25302590
146นายสุทธิกุล กอกหวานครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะศิลปะค.บ. ดนตรีปริญญาตรี30 พ.ค. 25362596
147นางสาวชลล์ลฤลล์ เนียมจิตรครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศษ.บ. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศปริญญาตรี8 มี.ค. 25362596
148นางสาวธิดารัตน์ คำแพงครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เคมี)ปริญญาโท1 ส.ค. 25352595
149นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่างครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯศษ.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี11 พ.ย. 25352596
150นางสาวอารยา โพธิสารครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี21 มี.ค. 25362596
151นางสาวจุฑารัตน์ นามวงษ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาไทยกศ.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี16 ต.ค. 25352596
152นางสาวชนกพร สติภาบุญโสดากรครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี25 เม.ย. 25372597
153นายธีรศักดิ์ ชูแก้วครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศกศ.บ. การสอนภาษาจีนปริญญาตรี31 ก.ค. 25362596
154นางสาวเพ็ญประภา บุญพิพัฒมงคลครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์ศษ.ม. คณิตศาสตร์ปริญญาโท26 ธ.ค. 25322593
155นางสาวกุลมณี พรมศรีครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาเวียดนามปริญญาตรี19 ก.พ. 25332593
156นางสาวลลิตา สายแก้วครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี17 ธ.ค. 25342595

ข้อมูลลูกจ้างประจำ

ชื่อ/นามสกุลตำแหน่งและส่วนราชการเลขที่ตำแหน่งวุฒิการ
ศึกษา
วันเดือนปีเกิดปีเกษียณ
นายฉลอง เรืองฤทธิ์ช่างปูนชั้น 313824ปวช. (ช่างยนต์)26/8/25032563
นางณัฐอร ตังนิธภัทรพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 210405ปริญญาตรี ศศ.บ.6/3/25042564
นางสาวพัชรา โถทองพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 210409ปริญญาตรี ศศ.บ.16/9/25052565
นายประสิทธิ์ โดดเดี่ยวช่างไม้ชั้น 310414(การจัดการทั่วไป)30/7/25052565
นายธนากร คงขุนทดช่างไม้ชั้น 310400ปวส.5/6/25082568
นายกายสิทธิ์ อาจสาลีช่างไม้ชั้น 310399ม.66/6/25092569
นายวรันต์ ชินทองช่างไม้ชั้น 310402ปวช.(ช่างก่อสร้าง)27/1/25102570
นายปรีชา อินสุวรรณ์ช่างไม้ปูน 312403ปวท.4/6/25142574

ข้อมูลพนักงานราชการ , ลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อ-สกุลระดับการศึกษาสูงสุดวิชาเอกการปฏิบัติหน้าที่
พนักงานราชการ
นางสาวหนึ่งฤทัย สอนอาจปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์สอนสังคมศึกษา
นางสาวธานีรัตน์ ไกรรักษ์ปริญญาตรีศิลปกรรมนาฏศิลป์สอนนาฎศิลป์
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูจ้างสอน)
Mr. Norman Anthony GuestBachelor of ArtsEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr. Richard GrantBachelor of ArtsEnglish LiteratureสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Ms. Lorna Backian SalasaBachelor of ArtsGeneral Science of MathสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr.Julio WidwidanBachelor of ArtsEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr. Rex P. BaguiBachelor of Secondary EducationMathematicsสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นางสาวสุลักขณา สติมั่นปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Jackelyn T. SadaypanMaster DegreeBiologyสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Hershie A. LopezBachelor of Science in Information TechnologyScience in Information TechnologyสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
Mr. Frans C. De VilliersLLB (Law)International LawสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Ms. Charmaine Ann B. SalasaBachelor of Secondary EducationPhysical ScienceสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Marilyn V. TilosBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Mr. Freddy Marcelo BaguilatBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Mr. Sammy Gomez MilanBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Miss Lopez Irish Jean AgillonBachelor of Secondary EducationEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Miss Jurisa O. OguesBachelor of Secondary EducationEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นางสาวกาญจนา ทุ่มโมงปริญญาตรีภาษาจีนสอนภาษาจีน
นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคนปริญญาตรีคณิตศาสตร์สอนคณิตศาสตร์
นายธัญวิชญ์ สาลีวงศ์ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตสอนคณิตศาสตร์
นางสาวอรุณี ตังวิรุฬวานิชปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนวิทยาศาสตร์
นายอนุชา บุญเย็นปริญญาตรีดุริยางค์ศิลป์สอนศิลปะ
นายส้ม จันทร์ทอนปริญญาตรีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ธุรกิจท่องเที่ยว)สอนภาษาเขมร
นายทวีศักดิ์ อาจชมภูปริญญาตรีภาษาลาวสอนภาษาลาว
นางสาวรัตนาวลี ศรีด้วงปริญญาตรีภาษาเวียดนามสอนภาษาเวียดนาม
นางสาวเมธาวี พาลาเลิศปริญญาตรีสังคมศึกษาสอนวิชาสังคมศึกษา
นางสาวจุรีรัตน์ บุตรวงศ์ปริญญาตรีชีววิทยาสอนชีววิทยา/ประจำกลุ่มงานการเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
นางสาววันสิริ สายสุพรรณ์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นายสมตระกูล สิทธิจินดาปริญญาตรีการแพทย์แผนจีนบัณฑิตสอนภาษาจีน
นายศักรินทร์ สุธารสปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่นสอนภาษาญี่ปุ่น
นางสาวนโลบล ทรงงามปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนวิทยาศาสตร์
Ms.Akiko SakaiBachelor degree of ArtsJapanese historyสอนภาษาญี่ปุ่น
Miss Lian JingchunBachelor degree of ArtsTeaching Chinese As a Foreign Languageสอนภาษาจีน
Miss Zhu PeiyingBachelor degree of ArtsEnglishสอนภาษาจีน
นางสาววรมน แสงสุขปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนคณิตศาสตร์ English Program
นายพรเทพ มะโรณีย์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษ