ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นห้องเรียนชายหญิงรวมร้อยละ
มัธยมศึกษาปีที่ 11118728347014.94
มัธยมศึกษาปีที่ 21116327844115.14
มัธยมศึกษาปีที 31115329444713.06
มัธยมศึกษาปีที่ 41517342259519.26
มัธยมศึกษาปีที่ 51515740255919.19
มัธยมศึกษาปีที่ 61616638955518.42
รวม799992,0683,067100.00

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562