ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นห้องเรียนชายหญิงรวมร้อยละ
มัธยมศึกษาปีที่ 11116326242514.12
มัธยมศึกษาปีที่ 21118828247015.61
มัธยมศึกษาปีที 31116127743814.55
มัธยมศึกษาปีที่ 41516838855618.47
มัธยมศึกษาปีที่ 51516340757018.94
มัธยมศึกษาปีที่ 61515339855118.31
รวม799962,0143,010100.00

 ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563
หมายเหตุ ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง