ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
147
250
397
11
ม.2
127
264
391
11
ม.3
145
241
386
11
รวมมัธยมต้น
419
755
1,174
33
ม.4
170
397
567
16
ม.5
143
389
532
15
ม.6
136
402
538
15
รวมมัธยมปลาย
449
1,188
1,637
46
รวมทั้งหมด
868
1,943
2,811
79

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2559