ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นห้องเรียนชายหญิงรวมร้อยละ
มัธยมศึกษาปีที่ 11116328344614.94
มัธยมศึกษาปีที่ 21115429845215.14
มัธยมศึกษาปีที 31114324739013.06
มัธยมศึกษาปีที่ 41516241357519.26
มัธยมศึกษาปีที่ 51617739657319.19
มัธยมศึกษาปีที่ 61616039055018.42
รวม8095920272986100.00

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561