ssklogo158x190px

ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ตั้ง  บ้านเลขที่  879  ถนนปลัดมณฑล  ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์  33000  โทรศัพท์   0 4561 2868   โทรสาร  0 4562 0642  Email: satreesiriket@ssk.ac.th เว็บไซต์ http://www.ssk.ac.th
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

พื้นที่บริเวณโรงเรียน
แบ่งเป็น  4  ส่วน  คือ

1. สตรีสิริเกศ  1  มีพื้นที่ 9  ไร่ 1งาน 73.2  ตารางวา
2. สตรีสิริเกศ  2  มีพื้นที่ 13  ไร่ 3 งาน 32.0  ตารางวา
3. บ้านพักศึกษาธิการจังหวัดมีพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 76.8 ตารางวา
4. คณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อที่ดินจากนางประน้อม หม้อทิพย์  และมอบให้โรงเรียน พื้นที่ 37.5 ตารางวา

รวมมีพื้นที่  26 ไร่  2  งาน  82  ตารางวา


ตราสัญลักษณ์-หน้านาง


ปรัชญาโรงเรียนสตรีสิริเกศ

"ปญฺญา  นรานํ  สิริ"

ปัญญาเป็นสิริ คือ มิ่งขวัญของคนทั้งหลาย

คำขวัญของโรงเรียน

"วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ผู้นำด้านกีฬา เห็นคุณค่าความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล"

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู  หมายถึง  การอยู่ด้วยกันด้วยความรักความสามัคคี
สีขาว  หมายถึง  การมีความจริงใจ และบริสุทธิ์ใจ

ค่านิยมองค์กร

"ใช้ความรู้เป็นฐาน ทำงานเป็นระบบ ครบถ้วนบริการ"