0
ภูเบศ เศรษฐบุตร
ก.ย. 20, 2565 04:12 PM 0 Answers กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Member Since Jun 2015
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

ขั้นตอนการขอหลักฐานการศึกษาและผลการเรียน

1. ให้เขียนคำร้องขอหลักฐานการศึกษา (วก.ส.ส.ก.02 ) โดยกรอกข้อมูลทุกรายการด้วยตัวบรรจง ให้ละเอียดและชัดเจน

1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน ........ ฉบับ
1.2 ใบรับรองผลการเรียน/รับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จำนวน ....... ฉบับ
1.3 อื่น ๆ (ระบุให้ชัดเจน) .................................. จำนวน ....... ฉบับ

2. ขอรับเอกสารได้ หลังจากยื่นคำร้องแล้ว 3 วัน หรือวันที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย ถ้ามีความจาเป็นต้องใช้หลักฐานเร่งด่วน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เป็นรายกรณีโดยตรง
3. เมื่อมารับเอกสารให้ลงชื่อในบัญชีรับเอกสารด้วย เพื่อป้องกันการสูญหาย สับสน ตามหาหลักฐานที่ทำเสร็จแล้ว ห้ามรับไปให้เพื่อนและให้เพื่อนรับหลักฐานแทนโดยเด็ดขาด
4. การขอเอกสารทุกครั้งต้องใช้รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา และทรงผมต้องถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ห้ามใช้รูปที่ Scan
5. นักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วมาขอฉบับที่ 2 ต้องสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีตราสถาบันอื่นปรากฏในเสื้อ

1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers
Sort By: