0
ภูเบศ เศรษฐบุตร
ก.ย. 20, 2565 04:18 PM 0 Answers กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Member Since Jun 2015
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

การขอหลักฐาน ปพ.1 ฉบับที่ 2

กรอกข้อมูลในใบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา (วก....02) ให้ชัดเจน โดยระบุข้อมูลดังนี้

 1. ให้นำสำเนาการแจ้งความ จำนวน 1 แผ่น มาแนบใบคำร้องขอหลักฐาน
 2. ชื่อ-สกุล , เลขประจำตัวนักเรียน , เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ห้อง ม. .../... ให้ถูกต้องชัดเจนด้วยตัวบรรจง
 3. ระบุปีการศึกษาที่จบให้ให้ถูกต้อง (เพื่อความรวดเร็วในการสืบค้น และจัดทำให้)
 4. ระบุจำนวนชุดที่ต้องการ
 5. แนบรูปถ่ายเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่ติดตราสถาบันอื่น ๆ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปสแกน รายละเอียดดังนี้
  1. ถ้าจบก่อนปีการศึกษา 2547 ใช้ขนาด 2 นิ้ว
  2. จบตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไปให้ใช้ขนาด 1.5 นิ้ว
 6. ชำระค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท (ที่ห้องการเงิน)
 7. นำใบคำร้อง พร้อมรูปถ่ายและสำเนาใบเสร็จ ส่งที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 8. มารับหลักฐาน หลังจากที่ยื่นคำร้องแล้ว 3 วัน หรือถ้ามีกรณีเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าที่จะจัดทำให้ตามความเหมาะสม
0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers
Sort By: