ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ตามที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะอาชีพ ตามโครงการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ โดมสตรีสิริเกศ นักเรียนสามารถสแกน QR Code รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนด้วยระบบออนไลน์  ตามกิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วม ดังนี้

รายละเอียดแต่ละกิจกรรม

Loading