กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์มอบเกียรติบัตร

26 ต.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าแข่งขันรายการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ “ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่  12” โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ระดับประเทศ
1. เด็กหญิงกมลภัทร  พันธะสีมา ม.3/9
2.เด็กหญิงสาริยาวลี  ขันนาเลา ม.3/9
3.เด็กหญิงสุภรัตน์ ทองมา  ม.3/9
ครูที่ปรึกษา : นายณัฐวุฒิ  หารไชย

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. รางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 – ม.3
– เด็กหญิงณัฎฐกานต์  เพชรลานน์ ม.3/9
– เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วิเศษสังข์ ม.2/9
– เด็กหญิงอักษราภัค  กระแสโสม ม.2/9
ครูที่ปรึกษา :
– นางอรุณวดี  ศรีดาพันธ์
– นายสุรชัย  ดอกแก้ว

2. รางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – ม.6
– นางสาวปวิชญา  โล้เจริญรัตน์ ม.6/15
– นางสาวนครียา  รุ่งพัฒนาชัยกุล ม.6/15
– นายวสุ  โพธิ์งาม ม.5/15
ครูที่ปรึกษา :
– นางพวงผกา  ไชยพงษ์
– นางกชพร  รัตนธนากาญจน์

3. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ม.1 – ม.3
– เด็กหญิงพรพิชชา  นาคโคตร ม.3/9
– เด็กหญิงภัทราภรณ์  คุณสวรรค์ ม.3/9
– เด็กหญิงประภาดา  คำนึง ม.3/9
ครูที่ปรึกษา :
– นางนภสร  เลิศศรี
– นายสิรกฤษฏิ์ ศรีบุญเรือง

4. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ม.4 – ม.6
– นางสาวชญานิษฐ์  ชัยสิทธานนท์ ม.5/15
– นางสาวสิริยากรณ์  ลาลุน ม.5/15
– นางสาวพิชญาภา  สมบัติวงศ์ ม.5/15
ครูที่ปรึกษา :
– นางสาวนวลขจร  คำมุงคุล
– นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร
– นายอัศศิริ  ไชยพงษ์

5. รางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.1 – ม.3
– เด็กหญิงกมลภัทร  พันธะสีมา ม.3/9
– เด็กหญิงสาริยาวลี  ขันนาเลา ม.3/9
– เด็กหญิงสุภรัตน์ ทองมา ม.3/9
ครูที่ปรึกษา :
– นายณัฐวุฒิ  หารไชย
– นางประภา สมสุข

6. รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.4 – ม.6
– นางสาวธนัญญา  โนนกอง ม.5/15
– นางสาวกรกนก  เพียรภูเขา ม.5/15
– นางสาวขวัญข้าว  ดีอ้อม ม.5/15
ครูที่ปรึกษา :
– นางเบญจวรรณ   โชติกุล
– นางวิรงรอง  วิเศษ

7. รางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.1 – ม.3
– เด็กหญิงอเมเลีย  บุญมีศรีสุข ม.1/1
– เด็กหญิงนพรัตน์  ทองแย้ม ม.1/4
– เด็กหญิงปูริดา  หล้ากุล ม.1/10
ครูที่ปรึกษา :
– นางกนกอร  ณิชกุล
– นางสุกัญญา  โลนุสิทธิ์
– นางสาวนโลบล  ทรงงาม

8. รางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.4 – ม.6
– นางสาวอรัญญา  สุขสมบัติ   ม.4/1
– นางสาวสุพัตรา  คำเอี่ยม   ม.4/1
– นางสาวนัชชา  ศรีพลาย   ม.4/1
ครูที่ปรึกษา :
– นายณัฐพร  ทองพูน
– นางมนัสนันท์  ละเลิศ
– นางสาวอรุณี  ตั้งวิรุฬห์วณิช

9. รางวัลระดับเหรียญทอง    ชนะเลิศ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.1 – ม.3
– เด็กหญิงวริศรา  โคตพันธ์ ม.3/4
– เด็กหญิงวรางคณา  วงศ์เจริญ ม.3/4
ครูที่ปรึกษา :
– นางสุกัญญา  ทีงาม
– นายวัชรา สิงห์ชะฎา

10. รางวัลระดับเหรียญทอง    รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.4 – ม.6
– นางสาววรินทร  คุณเกียรติ ม.5/15
– นายศุภกิจ  บุญส่งดี ม.5/15
ครูที่ปรึกษา :
– นายอุทัย  จึงสมาน
– นางสาวปราญชลี นนทะวัน

11. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น)  ม.1 – ม.3
– เด็กชายเจษฎางค์  กาละพันธ์ ม.3/5
– เด็กชายกฤชธร  ทองอินทร์ ม.3/5
ครูที่ปรึกษา : นายบรรพชิต  โพธิ์บอน

12. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)  ม.1 – ม.3
– เด็กชายอำนวยชัย  บุญมา ม.3/5
– เด็กชายปฏิพล  อ่อมแก้ว ม.3/5
ครูที่ปรึกษา : นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28