15 ส.ค. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียน ระดับชั้น ม.5 – ม.6 จำนวน 50 คนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน เป็นประธานในพิธี