โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมกับวิถีชีวิตใหม่ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

ประมวลภาพกิจกรรม